Contractbreuk & Wanprestatie

Wie draagt het risico van de vergunningsplicht?

02 januari 2019

Een particulier vraagt een aannemer om een aanbouw aan zijn woning te realiseren. Het budget daarvoor bedraagt € 36.000,00 en dat wordt volgens afspraak ook de aanneemsom.

Matiging van een contractuele boete

04 april 2018

Op 16 februari 2018 heeft de Hoge Raad bevestigd dat de rechter een contractuele boete slechts kan matigen als de toepassing van het boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt.

Korte verjaringstermijn bij bedrog in geval van koop van aandelen

03 januari 2018

In februari 2002 verkopen de aandeelhouders van Prowi Holding BV hun aandelen aan Olimar. In juli 2002 heeft Olimar de verkopers laten weten dat de koopovereenkomst ter zake van de aandelen Prowi Holding tot stand is gekomen door onder meer bedrog van de zijde van verkopers. Dit bedrog zou bestaan uit het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie en het verzwijgen van belangrijke zaken over de onderneming, met als doel Olimar ertoe te bewegen de koopovereenkomst aan te gaan.

De bevoegdheid van de bank om de financiering op te zeggen

06 oktober 2017

In de afgelopen periode zijn enkele uitspraken gedaan in zaken waarin de huisbank de financiering van een onderneming heeft opgezegd. In die gevallen waren verschillende partijen van mening dat dit niet terecht en dus onrechtmatig was. Zij stelden de bank aansprakelijk. De uitspraken laten een bepaald beeld zien en geven enige duidelijkheid over de vraag of een bank 'zomaar' mag opzeggen ja of neen. Een korte inkijk.

Schade bij afgebroken onderhandelingen

06 oktober 2017

In een arrest van het gerechtshof Den Haag van 6 juni 2017 wordt het gerechtshof gevraagd te bevestigen dat er tussen twee partijen een overeenkomst tot stand is gekomen tot het afnemen van diensten dan wel – als het bestaan van de overeenkomst niet wordt aangenomen – de gedaagde partij te veroordelen schade te vergoeden wegens onaanvaardbaar afbreken van de onderhandelingen.

Ook een relatiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen

28 maart 2017

Op 3 maart 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een geschil tussen een belastingadviseur en zijn voormalig werkgever, een adviesbureau van accountants, fiscalisten en management consultants. In deze zaak ging het over een relatiebeding.

Landjepik: verkrijging van eigendom door onrechtmatig bezit

16 november 2015

Als de eigenaar van een stuk grond twintig jaar lang niets gedaan heeft tegen het bezit van zijn grond door derden, verliest hij zijn eigendom aan degene die die grond op dat moment bezit. Op die manier keurt de wet ‘landjepik’ in feite goed. Hieronder volgt een uiteenzetting van de wijze waarop deze eigendomsverkrijging plaatsvindt, en een bespreking van een recent arrest van de Hoge Raad waarin dit aan de orde was en waarbij verkrijgende verjaring aangenomen is bij een bezit dat korter geduurd had dan twintig jaar.

Aansprakelijkheid bij financiering. Een borgtocht, wat is dat nu eigenlijk?

11 augustus 2015

MKB financiering vaak met Borgtocht.

Bij het financieren van zakelijke activiteiten komt het vaak voor dat door de financier, meestal een bank, aan de ondernemer of aan een moedervennootschap wordt gevraagd mee te teke­nen. Dat kan grofweg op twee manieren. Of de ondernemer c.q. moeder verbindt zich met de hoofdschuldenaar – de partij die de schuld eigenlijk aangaat – voor het geheel als hoofdelijk mede schuldenaar, of er wordt een overeenkomst van borgtocht opgemaakt. Dat laatste komt in de MKB financiering veelvuldig voor.

Dikke huurster moet uit woning worden getakeld. Wie betaalt de kosten?

15 april 2015

Een huurder met behoorlijk wat overgewicht – ze weegt meer dan 300 kilo – wordt onwel. De ambulance wordt gebeld en het ambulancepersoneel komt tot de conclusie dat de medische problemen zo acuut zijn, dat ze onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Maar dat gaat niet: door haar omvang en gewicht zijn de verpleegkundigen niet in staat om de huurster zelf uit de woning te vervoeren.

Pas op met een ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van een borg!

02 maart 2015

Een schuldeiser kan ten aanzien van één schuld twee hoofdelijk aansprakelijke schuldenaren hebben. Hij kan dan zowel de ene, als de andere schuldenaar aanspreken op betaling van de hele vordering. Voldoet de ene schuldenaar de volledige vordering, dan kan deze het deel dat hij in zijn onderlinge verhouding met de andere schuldenaar te veel betaald heeft op grond van een regresrecht verhalen op de ander.

Mag de leverancier onbetaalde stacaravans terughalen?

11 april 2014

De eigenaar van een recreatiepark koopt stacaravans. De leverancier heeft daarbij een eigendomsvoorbehoud bedongen: zolang de caravans niet betaald zijn, blijven deze in eigendom toebehoren aan de leverancier. De leverancier rijdt de caravans het terrein op van de eigenaar van het recreatiepark en zet ze in opdracht van de eigenaar van het park op de standplaatsen, alwaar funderingen zijn aangebracht voor de caravans.

De (beperkte) executoriale kracht van een notariële akte

11 april 2014

Als er een geschil ontstaat tussen twee partijen, kan dat geschil worden voorgelegd aan een rechter. Als er dan een vonnis gewezen wordt waarin een partij ergens toe veroordeeld wordt, kan dat vonnis ten uitvoer gelegd worden, door middel van executoriaal beslag. Als iemand veroordeeld is om iets niet te doen op straffe van een dwangsom, kan zijn wederpartij het vonnis executeren op het moment dat hij vindt dat het verbod overtreden is en hij recht heeft op verbeurde dwangsommen.

Slecht uitgevoerd werk laten herstellen? Kijk uit voor (schuldeisers)verzuim

04 november 2013

Moet je slecht uitgevoerd werk door dezelfde aannemer laten herstellen? Kijk uit dat u zelf niet in (schuldeisers)verzuim raakt.

Stel: je geeft een aannemer opdracht om een werk uit te voeren en dat werk voert hij niet goed uit. Er kleven allerlei ernstige gebreken aan het werk, waarvan ook de aannemer zelf erkent dat die onaanvaardbaar zijn. De aannemer biedt dan aan om de gebreken te herstellen, op een door hem voorgestelde wijze. Moet je daarmee instemmen? En wat zijn de consequenties als je dat niet doet?

Hoge Raad: beslag om bewijsmiddelen te vergaren is mogelijk

03 oktober 2013

Wanneer je een geschil met iemand hebt dat je aan de rechter wil gaan voorleggen, kun je soms inschatten dat je in die procedure iets zult moeten aantonen om in het gelijk gesteld te worden. Soms is dat bewijs nu juist in handen van je tegenpartij. Denk bijvoorbeeld aan e-mails van de wederpartij waarin jouw gelijk besloten ligt. De kans is groot dat hij die e-mails onmiddellijk zal verwijderen, op het moment dat je de procedure tegen hem begint.

Tijdig aangemaand, maar vordering toch verjaard

11 april 2013

Eens in de zo veel tijd komt er een gerechtelijke uitspraak voorbij, waarvan je denkt: “Die kán niet kloppen”. Zo’n uitspraak is www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BY2198 van de rechtbank te Arnhem. De rechtbank oordeelde in die casus over een vordering waarvan de gedaagde partij stelde dat die verjaard was.

Misdragingen in clubverband - Gedwongen beëindiging lidmaatschap van een vereniging

02 april 2013

Ontzetting van leden uit hun lidmaatschap van een vereniging, ook royement genoemd, komt regelmatig voor en kan een gepast instrument zijn om ‘ongewenste elementen’ uit een vereniging te verwijderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leden van een voetbalvereniging die zich op het voetbalveld schuldig hebben gemaakt aan geweldsmisdrijven. Dit soort lieden zal een vereniging met goed fatsoen en relatief gemak kunnen royeren. De statuten van de vereniging en eventueel het huishoudelijk reglement geven aan hoe dit moet verlopen.

Het belang van een juiste ingebrekestelling

03 oktober 2012

Wanneer uw contractuele wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, zult u de daardoor geleden schade vergoed willen zien, of de overeenkomst willen ontbinden zodat u met iemand in zee kunt die wel deugdelijk presteert. Daarvoor is in de regel vereist dat de tekortschietende wederpartij in verzuim is. En om een wederpartij in verzuim te laten zijn, is dikwijls vereist dat eerst een deugdelijke ingebrekestelling verstuurd wordt. En daar gaat het geregeld mis.

Bemoeizuchtige ouders op de vingers getikt; of toch niet?

07 september 2012

Een man wil met zijn vriendin een huis kopen, maar hun relatie wordt verbroken en de koop gaat niet door. Daardoor wordt hij een contractuele boete van € 13.500,00 verschuldigd, die hij onmogelijk kan betalen. Zijn ouders zijn bereid hem te helpen, onder één voorwaarde: hij mag nooit meer een relatie aangaan met die verschrikkelijke ex-vriendin van hem. Ze lenen hun zoon een bedrag van € 13.500,00, waarbij bepaald wordt dat aflossing vrijblijvend is, met dien verstande dat de lening ineens opeisbaar zal zijn als hij weer iets begint met zijn ex. Mag dat?

Eneco mag tomatenkweker niet het mes op de keel zetten - deel II

25 juni 2012

Ook rechtbank Rotterdam oordeelt: Eneco mag teler niet het mes op de keel zetten door te dreigen met gasafsluiting als teler geen nadere zekerheid stelt.

Eneco mag tomatenkweker niet het mes op de keel zetten

26 april 2012

Eneco mag tomatenkweker niet het mes op de keel zetten door te dreigen met gasafsluiting als kweker geen nadere zekerheid stelt (rechtbank Roermond 25 april 2012).

Een tomatenkweker heeft een overeenkomst met Eneco, op grond waarvan Eneco gas levert. Vanwege de crisis in de tuinbouw, verlangt Eneco kort voor het verstrijken van het jaar aanvullende zekerheid, waarbij zij aankondigt geen gas meer te zullen leveren als die zekerheid niet verstrekt wordt. Dat zou voor de kweker een ramp zijn.

Belangrijke wijzigingen inzake de maximaal te vorderen buitengerechtelijke incassokosten

19 april 2012

Op 1 juli 2012 is het zover. Het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten treedt in werking en maakt een einde aan veel onduidelijkheid. De Nota van Toelichting geeft zelf een goede uitleg:

Hoe pluk je van een kale kip? De pauliana kan, soms, een oplossing bieden.

31 januari 2012

“Van een kale kip kun je niet plukken” is een veel gehoorde kreet. Meestal leidt de vaststelling dat iemand van wie je iets te vorderen hebt niets heeft, tot de verstandige conclusie dat het geen enkele zin heeft om rechtsmaatregelen te nemen. Immers: je kunt wel advocaat- en gerechtskosten maken en daarmee een prachtig veroordelend vonnis krijgen, maar als de schuldenaar geen enkele verhaalsmogelijkheid biedt, kun je daar helemaal niets mee.

Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

05 januari 2012

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd.