Contracten & Algemene voorwaarden

Is het belangrijk hoe afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst worden vastgelegd?

08 oktober 2019

Op 19 maart 2019 heeft het gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag hoe een aandeelhoudersregeling moet worden uitgelegd. In casu verschillen de partijen bij de verkoop van aandelen van een besloten vennootschap sterk van mening over de door verkopers opgestelde groeiprognose. Met als gevolg dat de discussie over de koopprijs tamelijk moeizaam verloopt.

Helaas. De algemene voorwaarden gelden niet.

02 januari 2019

Algemene voorwaarden, de kleine lettertjes bij een overeenkomst, worden veel gebruikt. Dit ook om klanten aan een bepaalde periode van afname van diensten of producten te binden. Toch gaat het vaak mis, doordat de partij die de voorwaarden gebruikt ze niet op de juiste manier hanteert. Dit blijkt onder meer uit een voorbeeld van dit voorjaar.

Einde distributieovereenkomst: exclusiviteit en schadevergoeding

01 oktober 2018

Bij distributie- of handelsagentuurovereenkomsten is er vaak sprake van een zekere afhankelijkheid van de distributeur of agent ten opzichte van de leverancier. Als de relatie eindigt ontstaat er veelal discussie over de vraag of dat wel terecht is en zo ja of de leverancier schadevergoeding als bijvoorbeeld gederfde inkomsten moet vergoeden.

Matiging van een contractuele boete

04 april 2018

Op 16 februari 2018 heeft de Hoge Raad bevestigd dat de rechter een contractuele boete slechts kan matigen als de toepassing van het boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt.

De bevoegdheid van de bank om de financiering op te zeggen

06 oktober 2017

In de afgelopen periode zijn enkele uitspraken gedaan in zaken waarin de huisbank de financiering van een onderneming heeft opgezegd. In die gevallen waren verschillende partijen van mening dat dit niet terecht en dus onrechtmatig was. Zij stelden de bank aansprakelijk. De uitspraken laten een bepaald beeld zien en geven enige duidelijkheid over de vraag of een bank 'zomaar' mag opzeggen ja of neen. Een korte inkijk.

Schade bij afgebroken onderhandelingen

06 oktober 2017

In een arrest van het gerechtshof Den Haag van 6 juni 2017 wordt het gerechtshof gevraagd te bevestigen dat er tussen twee partijen een overeenkomst tot stand is gekomen tot het afnemen van diensten dan wel – als het bestaan van de overeenkomst niet wordt aangenomen – de gedaagde partij te veroordelen schade te vergoeden wegens onaanvaardbaar afbreken van de onderhandelingen.

Niet-concurrentiebedingen bij bedrijfsovername

31 augustus 2017

In een overeenkomst betreffende de overname van een bedrijf is vaak een beding opgenomen dat inhoudt dat de verkoper gedurende een aantal jaren geen met het over te nemen bedrijf concurrerende activiteiten mag verrichten. Een dergelijk niet-concurrentiebeding is op zichzelf verklaarbaar. De koper betaalt immers aan de verkoper een koopsom voor het bedrijf. Dan wil hij de verkoper voorlopig niet in de markt tegenkomen.

Einde agentuurovereenkomst en klantenvergoeding

05 juli 2017

Wanneer heeft een agent bij de beëindiging recht op een klantenvergoeding?

Ook een relatiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen

28 maart 2017

Op 3 maart 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een geschil tussen een belastingadviseur en zijn voormalig werkgever, een adviesbureau van accountants, fiscalisten en management consultants. In deze zaak ging het over een relatiebeding.

De waarde van een goed contract

11 augustus 2016

In een contract willen partijen vastleggen wat ze afspreken. Zodat ze daarop terug kunnen grijpen als ze van mening komen te verschillen. Dan is het natuurlijk zaak dat een en ander zo duidelijk mogelijk in de overeenkomst staat geschreven. Voor zo min mogelijk misverstanden vatbaar.

Het komt in de praktijk toch geregeld voor dat partijen discussiëren over de uitleg die aan een contractuele bepaling gegeven moet worden. Bijvoorbeeld in het geval waarover de rechtbank Noord-Nederland op 13 juli 2016 vonnis heeft gewezen.

Zijn door het sturen van facturen algemene voorwaarden wel of niet van toepassing?

08 april 2016

In een rechtszaak die heeft geleid tot het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 27 januari 2016, stelde de verkopende partij dat haar algemene voorwaarden van toepassing waren, omdat daarnaar werd verwezen in haar facturen. Bij of voor de telefonische totstandkoming van de koopovereenkomst is er niet gesproken over toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Zijn de algemene voorwaarden nu van toepassing of niet?

Landjepik: verkrijging van eigendom door onrechtmatig bezit

16 november 2015

Als de eigenaar van een stuk grond twintig jaar lang niets gedaan heeft tegen het bezit van zijn grond door derden, verliest hij zijn eigendom aan degene die die grond op dat moment bezit. Op die manier keurt de wet ‘landjepik’ in feite goed. Hieronder volgt een uiteenzetting van de wijze waarop deze eigendomsverkrijging plaatsvindt, en een bespreking van een recent arrest van de Hoge Raad waarin dit aan de orde was en waarbij verkrijgende verjaring aangenomen is bij een bezit dat korter geduurd had dan twintig jaar.

Het concurrentiebeding na faillissement werkgever

03 juli 2015

Als werknemer kun je geconfronteerd worden met het faillissement van je werkgever, en een daaropvolgende opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator. Maar hoe zit het dan met de postcontractuele verplichtingen zoals die in je arbeidsovereenkomst zijn opgenomen? Ben je na faillissement van je werkgever bijvoorbeeld nog wel gebonden aan een concurrentiebeding? De kantonrechter in Zwolle heeft zich daar onlangs over gebogen.

Pas op met een ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van een borg!

02 maart 2015

Een schuldeiser kan ten aanzien van één schuld twee hoofdelijk aansprakelijke schuldenaren hebben. Hij kan dan zowel de ene, als de andere schuldenaar aanspreken op betaling van de hele vordering. Voldoet de ene schuldenaar de volledige vordering, dan kan deze het deel dat hij in zijn onderlinge verhouding met de andere schuldenaar te veel betaald heeft op grond van een regresrecht verhalen op de ander.

Achtergestelde geldlening: overeenkomst van geldlening of kapitaalverstrekking?

03 december 2014

In dit artikel worden de omstandigheden behandeld onder welke een (achtergestelde) geldlening kwalificeert als een overeenkomst van geldlening of van kapitaalverstrekking. In geval van een kapitaalverstrekking is sprake van een vergroting van het Eigen Vermogen, bij een geldlening wordt het Vreemd Vermogen juist vergroot. Dit artikel bevat geen fiscaal advies, maar is slechts een weergave van hetgeen in de literatuur en jurisprudentie is uitgemaakt over achtergestelde geldleningen en daarmee samenhangende verhoging van het Eigen Vermogen.

De borgtochtovereenkomst

07 februari 2014

De borgtochtovereenkomst is geregeld in titel 14 van Boek 7 BW. Art. 7:850 geeft de volgende omschrijving: borgtocht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen.

Oproepkrachten – ook bij meer oproepen per dag steeds 3 uur betalen

06 augustus 2013

Werken met oproepkrachten of ‘nul-uren’ contracten kan vele voordelen hebben. De werkgever kan de werknemer flexibel inzetten en de kosten zo beperkt houden. Maar uit een recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat dit niet altijd opgaat (HR 3 mei 2013, www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ2907). Integendeel. Het kan heel onvoordelig zijn. Voorzichtigheid is dus geboden.

Kun je onder een overeenkomst uit op grond van de kredietcrisis?

10 januari 2013

De kredietcrisis heeft nu al geruime tijd ernstige gevolgen voor veel particulieren en ondernemers. Eind 2008 is deze crisis aangevangen, en ze grijpt nog steeds om zich heen. Het ontstaan van de crisis en de duur en mate waarin deze zich manifesteert, is door weinig mensen voorzien. In die zin zou gesproken kunnen worden van een onvoorziene omstandigheid.

Is een ‘pitch’ beschermd?

03 oktober 2012

Reclamebureaus steken vaak hun ziel en zaligheid in een ‘(elevator)pitch’ voor een klant. Deze pitch - een presentatiewijze van een idee voor een product, service of project – bevat vaak de meest prachtige, doordachte en daardoor kostbare ideeën. Is de pitch dan ook beschermd tegen de klant die met deze ideeën aan de haal gaat zonder ervoor te betalen? Nee, zo oordeelde de rechtbank te Amsterdam onlangs (www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BX4955).

Het belang van een juiste ingebrekestelling

03 oktober 2012

Wanneer uw contractuele wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, zult u de daardoor geleden schade vergoed willen zien, of de overeenkomst willen ontbinden zodat u met iemand in zee kunt die wel deugdelijk presteert. Daarvoor is in de regel vereist dat de tekortschietende wederpartij in verzuim is. En om een wederpartij in verzuim te laten zijn, is dikwijls vereist dat eerst een deugdelijke ingebrekestelling verstuurd wordt. En daar gaat het geregeld mis.

Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

05 januari 2012

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd.

Nieuwe Europese Richtlijn Consumentenrechten aangenomen

05 januari 2012

Op 10 oktober 2011 is de nieuwe Europese Richtlijn Consumentenrechten aangenomen. De lidstaten van de EU hebben nu twee jaar de tijd om hun wetgeving aan de nieuwe Europese regels aan te passen. De positie van de consument wordt door deze richtlijn aanzienlijk versterkt.

Stilzwijgende verlenging abonnementen met consumenten verboden

02 december 2011

Vanaf 1 december 2011 is het afgelopen met de automatische stilzwijgende verlenging van veel contracten. De gevolgen van de nieuwe wet zijn ingrijpend en gelden ook meteen voor alle bestaande contracten. De nieuwe wet maakt het noodzakelijk dat ondernemers hun algemene voorwaarden tegen het licht houden. Als de algemene voorwaarden niet aan de nieuwe wet worden aangepast kan de consument na stilzwijgende verlenging de overeenkomst elke dag – en per direct – opzeggen.

Voor welke contracten geldt de wet?

Online algemene voorwaarden: juist toepassen ervan cruciaal

15 november 2011

Het goed toepassen van algemene voorwaarden is minstens zo belangrijk als het hebben van algemene voorwaarden. Zo blijkt maar weer eens uit een uitspraak van de rechtbank te Amsterdam. Bij (online) transacties moeten de algemene voorwaarden op een logische plaats binnen het bestelproces worden ingebouwd. Voor het succesvol toepassen van algemene voorwaarden gelden de volgende twee wettelijke vereisten:

Algemene voorwaarden - de regels

10 november 2011

De kleine lettertjes bij een overeenkomst kunnen van groot belang zijn. Komt het tot een conflict met een klant, dan kunnen de algemene voorwaarden u een belangrijk voordeel bieden. Maar dan moet u er wel van op aan kunnen dat ze van toepassing zijn en blijven. Hier wordt beknopt uiteengezet wat de regels zijn.