Faillissement & Schuldsanering

Schuldenvrij na een akkoord, kan dat?

06 januari 2021

Dat is al jaren mogelijk als alle schuldeisers met een akkoord instemmen waarbij zij genoegen nemen met betaling van een deel van hun vorderingen. Alleen in een surseance van betaling of een faillissement kunnen schuldeisers onder voorwaarden door de rechtbank gedwongen worden genoegen te nemen met een deel van hun vordering. Met als gevolg dat bedrijven die op zich levensvatbaar zijn, maar een te zware schuldenlast hebben, vaak failliet gaan omdat niet alle schuldeisers mee willen werken aan een akkoord.

Wet opheffing verpandingsverboden

07 juli 2020

Ons huidige Burgerlijk Wetboek staat toe dat bedrijven met elkaar afspreken dat vorderingen niet mogen worden overgedragen en niet mogen worden verpand. In artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek staat vermeld: 

De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan ook door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar worden uitgesloten.”

Dit artikel is (op grond van artikel 3:98 BW) van overeenkomstige toepassing op de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht, zoals een pandrecht.

Stil en openbaar pandrecht in één pandakte?

01 april 2019

Bij het verstrekken van leningen worden vaak zekerheidsrechten zoals een pandrecht of een hypotheekrecht gevestigd ten gunste van de geldverstrekker. Daarbij wordt pandrecht op vorderingen op debiteuren veel gebruikt. Meestal zonder dat pandrecht bekend te maken aan de debiteuren in kwestie. Dan is er sprake van een zogenaamd stil pandrecht. Een dergelijk pandrecht kan worden gevestigd op bestaande vorderingen en toekomstige vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit een ten tijde van het vestigen van het pandrecht bestaande relatie.

Benadeling van schuldeisers door verwerping van een nalatenschap

03 januari 2018

Als schuldeisers in je nek hijgen, terwijl er een nalatenschap openvalt waartoe je als erfgenaam gerechtigd bent, lijkt het misschien verstandig om de nalatenschap te verwerpen. Daardoor worden je kinderen als plaatsvervullende erfgenamen gerechtigd tot de nalatenschap, zonder dat je schuldeisers zich daarop lijken te kunnen verhalen. Die zouden al helemaal het nakijken hebben, als je vervolgens toegelaten wordt tot de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (WSNP) en uiteindelijk al je schulden kwijtgescholden worden.

Huur na faillissement, wat als de curator niet of niet tijdig ontruimt?

13 april 2017

Wanneer u als verhuurder te maken krijgt met een faillissement van uw huurder zijn er een aantal zaken aan de orde. Natuurlijk is er de vaak bestaande huurachterstand. Die vordering moet u bij de curator indienen. Afhankelijk van uw huurovereenkomst mag u een eventuele waarborgsom daarmee verrekenen. Veelal zal dat zo zijn. Maar u heeft er natuurlijk vooral belang bij dat u zo snel als mogelijk over het gehuurde kunt beschikken. U wilt op zoek naar een nieuwe huurder zodat het pand weer gaat renderen.

Het concurrentiebeding na faillissement werkgever

03 juli 2015

Als werknemer kun je geconfronteerd worden met het faillissement van je werkgever, en een daaropvolgende opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator. Maar hoe zit het dan met de postcontractuele verplichtingen zoals die in je arbeidsovereenkomst zijn opgenomen? Ben je na faillissement van je werkgever bijvoorbeeld nog wel gebonden aan een concurrentiebeding? De kantonrechter in Zwolle heeft zich daar onlangs over gebogen.

Kan een curator de verwerping van een nalatenschap terugdraaien?

15 april 2015

Een curator constateert dat de failliet vóór faillissement de nalatenschap van zijn moeder verworpen heeft. Tot die nalatenschap behoort onroerend goed, dat ten gevolge van die verwerping toekomt aan de kinderen van de failliet. Het actief van die faillissementsboedel is door die verwerping dus minder groot dan het zou zijn geweest bij aanvaarding door de failliet van de nalatenschap. De gezamenlijke schuldeisers van de failliet zijn aldus benadeeld. Kan de curator die verwerping ongedaan maken?

Pas op met een ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van een borg!

02 maart 2015

Een schuldeiser kan ten aanzien van één schuld twee hoofdelijk aansprakelijke schuldenaren hebben. Hij kan dan zowel de ene, als de andere schuldenaar aanspreken op betaling van de hele vordering. Voldoet de ene schuldenaar de volledige vordering, dan kan deze het deel dat hij in zijn onderlinge verhouding met de andere schuldenaar te veel betaald heeft op grond van een regresrecht verhalen op de ander.

Publicatie van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Aansprakelijkheid van de bestuurder

12 mei 2014

Uw balans en winst & verliesrekening worden elk jaar door uw accountant samengesteld. Zij dienen met name voor intern gebruik. U beoordeelt hoe uw onderneming het in het afgelopen jaar heeft gedaan en stemt als bestuurder van uw bedrijf het beleid eventueel bij. Verder zijn de jaarstukken vaak ook van belang voor bij de onderneming betrokken derden, zoals aan­deelhouders, maar denk ook aan de bank. Een niet onbelangrijke groep derden waar deze stukken in elk geval volgens de wetgever voor van belang zijn betreft de handelscrediteuren.

De publicatieplicht en faillissement

15 april 2014

Als er sprake is van een faillissement van een besloten vennootschap (BV) zal de curator altijd onderzoeken of het bestuur van de BV (hoofdelijk) aansprakelijk kan worden gehouden voor alle schulden van de BV die door de vereffening van de boedel niet kunnen worden betaald, kort gezegd, het hele tekort in de boedel.

Overname klantenbestand uit faillissement

03 oktober 2013

De huidige crisis biedt voor sommige bedrijven ook kansen. Gaat een collega ondernemer failliet, dan kan het interessant zijn om met de curator overleg te voeren over de overname van het klantenbestand. Zo kan de eigen portefeuille worden uitgebreid. Maar wat gebeurt er als men dan merkt dat er een kaper op de kust is? Bijvoorbeeld een onderaannemer van het failliete bedrijf dat de klanten goed kent, of wellicht de ondernemer die opnieuw begint? Heb je dan als overnemer mogelijkheden?

Vormerkung beschermt niet tegen beslag onder koper

06 augustus 2013

Sinds enkele jaren kent de wet de mogelijkheid van ‘Vormerkung’; het inschrijven in de openbare registers van de koop van een registergoed, zoals een woning. Door deze Vormerkung wordt de koper gedurende zes maanden beschermd tegen latere vervreemdingen, bezwaringen, verhuringen door of een faillissement of schuldsanering van de verkoper. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een verhaalsbeslag, dat een schuldeiser op de verkochte maar nog niet geleverde woning van de verkoper legt, niet tegen de koper kan worden ingeroepen.

Doorstart na faillissement en de arbeidsovereenkomst

29 mei 2013

Hoe vrij is de doorstarter in zijn mogelijkheden om personeel over te nemen?

Naar wie gaat uw arbeidsongeschiktheidsuitkering in geval van faillissement?

10 januari 2013

In geval u ziek wordt wilt u zich verzekerd weten van een redelijk inkomen. Daarom sluit u als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het belang daarvan kan niet onderschat worden. Zeker wanneer u als ondernemer van dusdanig belang bent voor uw onderneming dat als u komt weg te vallen door langdurige arbeidsongeschiktheid de onderneming onder druk komt te staan. In zo’n geval kan het zo zijn dat juist de uitkering uit hoofde van de AOV uw laatste bron van inkomen is.

Hoe pluk je van een kale kip? De pauliana kan, soms, een oplossing bieden.

31 januari 2012

“Van een kale kip kun je niet plukken” is een veel gehoorde kreet. Meestal leidt de vaststelling dat iemand van wie je iets te vorderen hebt niets heeft, tot de verstandige conclusie dat het geen enkele zin heeft om rechtsmaatregelen te nemen. Immers: je kunt wel advocaat- en gerechtskosten maken en daarmee een prachtig veroordelend vonnis krijgen, maar als de schuldenaar geen enkele verhaalsmogelijkheid biedt, kun je daar helemaal niets mee.

Kinderalimentatie en schuldsanering – de Hoge Raad heeft beslist

19 december 2011

Wanneer bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn, komt aan de orde of de niet verzorgende partner kinderalimentatie moet betalen. In de regel zal dat zo zijn. De hoogte daarvan wordt vastgesteld aan de hand van de draagkracht van degene die moet betalen. Veelal is dat de man. Als de situatie in de loop der tijd verandert, dan kan de alimentatie worden bijgesteld. Zeker wanneer de man minder inkomen heeft of financieel in zwaar weer komt, kan dat aan de orde zijn.