Faillissementen

Schuldenvrij na een akkoord, kan dat?

06 januari 2021

Dat is al jaren mogelijk als alle schuldeisers met een akkoord instemmen waarbij zij genoegen nemen met betaling van een deel van hun vorderingen. Alleen in een surseance van betaling of een faillissement kunnen schuldeisers onder voorwaarden door de rechtbank gedwongen worden genoegen te nemen met een deel van hun vordering. Met als gevolg dat bedrijven die op zich levensvatbaar zijn, maar een te zware schuldenlast hebben, vaak failliet gaan omdat niet alle schuldeisers mee willen werken aan een akkoord.

Wet opheffing verpandingsverboden

07 juli 2020

Ons huidige Burgerlijk Wetboek staat toe dat bedrijven met elkaar afspreken dat vorderingen niet mogen worden overgedragen en niet mogen worden verpand. In artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek staat vermeld: 

De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan ook door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar worden uitgesloten.”

Dit artikel is (op grond van artikel 3:98 BW) van overeenkomstige toepassing op de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht, zoals een pandrecht.

Stil en openbaar pandrecht in één pandakte?

01 april 2019

Bij het verstrekken van leningen worden vaak zekerheidsrechten zoals een pandrecht of een hypotheekrecht gevestigd ten gunste van de geldverstrekker. Daarbij wordt pandrecht op vorderingen op debiteuren veel gebruikt. Meestal zonder dat pandrecht bekend te maken aan de debiteuren in kwestie. Dan is er sprake van een zogenaamd stil pandrecht. Een dergelijk pandrecht kan worden gevestigd op bestaande vorderingen en toekomstige vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit een ten tijde van het vestigen van het pandrecht bestaande relatie.

De bevoegdheid van de bank om de financiering op te zeggen

06 oktober 2017

In de afgelopen periode zijn enkele uitspraken gedaan in zaken waarin de huisbank de financiering van een onderneming heeft opgezegd. In die gevallen waren verschillende partijen van mening dat dit niet terecht en dus onrechtmatig was. Zij stelden de bank aansprakelijk. De uitspraken laten een bepaald beeld zien en geven enige duidelijkheid over de vraag of een bank 'zomaar' mag opzeggen ja of neen. Een korte inkijk.

Voorbereide doorstart na faillissement (pre-pack) vooralsnog van de baan door uitspraak Europees Hof

05 juli 2017

Er is de afgelopen jaren nogal wat te doen geweest over de zogenaamde pre-pack. Dit betreft een vooraf voorbereide doorstart na faillissement. Al voordat een bedrijf failliet gaat wordt een gedetailleerd plan opgesteld om kort na faillissement te komen tot een doorstart. In die voorbereidende fase wordt al onderhandeld met de doorstartende partij, worden prijzen voor de diverse over te nemen zaken bepaald etc. Na faillissement hoeft er dan eigenlijk alleen maar getekend te worden. De voorstanders van deze aanpak wijzen erop dat op deze manier bedrijven snel door kunnen starten.

Doorstart via een prepack krijgt wettelijke basis.

30 juni 2016

Op 21 juni 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een aanpassing van de Faillissementswet. Op grond van deze Wet Continuïteit Ondernemingen I krijgt de benoeming van de stille curator en de stille rechter-commissaris een wettelijke grondslag. Hiermee wordt de zogenaamde ‘prepack’ wettelijk verankerd in de wet. Hoe werkt een prepack?

Pandrecht mogelijk op zaken die vallen onder een eigendomsvoorbehoud.

30 juni 2016

Veel leveranciers die zaken leveren aan afnemers houden zich de eigendom van die zaken voor totdat de koopprijs volledig is betaald. Zo ook de leverancier van een teeltsysteem dat bij een paprikateler is geïnstalleerd. Deze paprikateler heeft een schuld aan de Rabobank waarvoor zekerheden zijn gevestigd. Onder meer een pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris. De algemene bankvoorwaarden bepalen dat het pandrecht zich uitstrekt tot de voorwaardelijke eigendom van een zaak.

Frauderende bestuurder kan binnenkort bestuursverbod krijgen

27 mei 2016

Op 3 september 2014 is een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer genaamd “Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod”. Met dit wetsvoorstel wil onze wetgever faillissementsfraude aan pakken door een bestuursverbod te introduceren voor bestuurders van rechtspersonen die zich hebben misdragen.

Het concurrentiebeding na faillissement werkgever

03 juli 2015

Als werknemer kun je geconfronteerd worden met het faillissement van je werkgever, en een daaropvolgende opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator. Maar hoe zit het dan met de postcontractuele verplichtingen zoals die in je arbeidsovereenkomst zijn opgenomen? Ben je na faillissement van je werkgever bijvoorbeeld nog wel gebonden aan een concurrentiebeding? De kantonrechter in Zwolle heeft zich daar onlangs over gebogen.

Kan een curator de verwerping van een nalatenschap terugdraaien?

15 april 2015

Een curator constateert dat de failliet vóór faillissement de nalatenschap van zijn moeder verworpen heeft. Tot die nalatenschap behoort onroerend goed, dat ten gevolge van die verwerping toekomt aan de kinderen van de failliet. Het actief van die faillissementsboedel is door die verwerping dus minder groot dan het zou zijn geweest bij aanvaarding door de failliet van de nalatenschap. De gezamenlijke schuldeisers van de failliet zijn aldus benadeeld. Kan de curator die verwerping ongedaan maken?

Pas op met een ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van een borg!

02 maart 2015

Een schuldeiser kan ten aanzien van één schuld twee hoofdelijk aansprakelijke schuldenaren hebben. Hij kan dan zowel de ene, als de andere schuldenaar aanspreken op betaling van de hele vordering. Voldoet de ene schuldenaar de volledige vordering, dan kan deze het deel dat hij in zijn onderlinge verhouding met de andere schuldenaar te veel betaald heeft op grond van een regresrecht verhalen op de ander.

Publicatie van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Aansprakelijkheid van de bestuurder

12 mei 2014

Uw balans en winst & verliesrekening worden elk jaar door uw accountant samengesteld. Zij dienen met name voor intern gebruik. U beoordeelt hoe uw onderneming het in het afgelopen jaar heeft gedaan en stemt als bestuurder van uw bedrijf het beleid eventueel bij. Verder zijn de jaarstukken vaak ook van belang voor bij de onderneming betrokken derden, zoals aan­deelhouders, maar denk ook aan de bank. Een niet onbelangrijke groep derden waar deze stukken in elk geval volgens de wetgever voor van belang zijn betreft de handelscrediteuren.

De publicatieplicht en faillissement

15 april 2014

Als er sprake is van een faillissement van een besloten vennootschap (BV) zal de curator altijd onderzoeken of het bestuur van de BV (hoofdelijk) aansprakelijk kan worden gehouden voor alle schulden van de BV die door de vereffening van de boedel niet kunnen worden betaald, kort gezegd, het hele tekort in de boedel.

Overname klantenbestand uit faillissement

03 oktober 2013

De huidige crisis biedt voor sommige bedrijven ook kansen. Gaat een collega ondernemer failliet, dan kan het interessant zijn om met de curator overleg te voeren over de overname van het klantenbestand. Zo kan de eigen portefeuille worden uitgebreid. Maar wat gebeurt er als men dan merkt dat er een kaper op de kust is? Bijvoorbeeld een onderaannemer van het failliete bedrijf dat de klanten goed kent, of wellicht de ondernemer die opnieuw begint? Heb je dan als overnemer mogelijkheden?

Vormerkung beschermt niet tegen beslag onder koper

06 augustus 2013

Sinds enkele jaren kent de wet de mogelijkheid van ‘Vormerkung’; het inschrijven in de openbare registers van de koop van een registergoed, zoals een woning. Door deze Vormerkung wordt de koper gedurende zes maanden beschermd tegen latere vervreemdingen, bezwaringen, verhuringen door of een faillissement of schuldsanering van de verkoper. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een verhaalsbeslag, dat een schuldeiser op de verkochte maar nog niet geleverde woning van de verkoper legt, niet tegen de koper kan worden ingeroepen.

Doorstart na faillissement en de arbeidsovereenkomst

29 mei 2013

Hoe vrij is de doorstarter in zijn mogelijkheden om personeel over te nemen?

Naar wie gaat uw arbeidsongeschiktheidsuitkering in geval van faillissement?

10 januari 2013

In geval u ziek wordt wilt u zich verzekerd weten van een redelijk inkomen. Daarom sluit u als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het belang daarvan kan niet onderschat worden. Zeker wanneer u als ondernemer van dusdanig belang bent voor uw onderneming dat als u komt weg te vallen door langdurige arbeidsongeschiktheid de onderneming onder druk komt te staan. In zo’n geval kan het zo zijn dat juist de uitkering uit hoofde van de AOV uw laatste bron van inkomen is.

Tijdelijke contracten - de ketenregeling en opvolgend werkgeverschap - hoe zit het?

19 december 2012

Het gebruik van contracten voor bepaalde tijd, ook wel tijdelijke contracten of bepaalde duur contracten genoemd, is sinds de inwerking­treding van de Flexwet op 1 januari 1999 zeer in zwang geraakt. De media berichten zelfs dat tijdelijke contracten de overhand beginnen te krijgen boven contracten voor onbepaalde tijd, ook wel vast contract genoemd. Voor werk­gevers is het gebruik van de wettelijke mogelijkheden aantrekkelijk. Na afloop van het con­tract eindigt de arbeidsovereenkomst vanzelf zonder dat een gang naar het UWV voor een vergunning nodig is.

Bodemverhuur – een kat-en-muis-spel tussen fiscus en de bank

09 november 2012

Gaat de versterking van de positie van de belastingdienst ten koste van kredietverleners?

Hoe pluk je van een kale kip? De pauliana kan, soms, een oplossing bieden.

31 januari 2012

“Van een kale kip kun je niet plukken” is een veel gehoorde kreet. Meestal leidt de vaststelling dat iemand van wie je iets te vorderen hebt niets heeft, tot de verstandige conclusie dat het geen enkele zin heeft om rechtsmaatregelen te nemen. Immers: je kunt wel advocaat- en gerechtskosten maken en daarmee een prachtig veroordelend vonnis krijgen, maar als de schuldenaar geen enkele verhaalsmogelijkheid biedt, kun je daar helemaal niets mee.