Geschillen met buren

Hoge Raad: Eigendom verloren door verjaring? Gewoon terugvorderen!

13 april 2017

Een tijdje terug schreven we een artikel over ‘landjepik’. De strekking van dat artikel is dat het kan lonen om zonder toestemming andermans grond in bezit te nemen. Immers: als de eigenaar daar twintig jaar lang niets tegen onderneemt, verjaart zijn vordering tot beëindiging van dat bezit. En dan bepaalt de wet dat de bezitter, ook al is hij niet te goeder trouw, op dat moment de rechtmatige eigenaar wordt.

Kun je nog afbraak van een gebouw eisen als dat met vergunning gebouwd is?

13 januari 2017

Stel: je wordt geconfronteerd met een wanstaltig gebouw, maar je komt erachter dat daarvoor al een bouwvergunning verleend is waartegen je geen bezwaar meer kunt maken. Moet je dan berusten in de hinder die je van dat gebouw ondervindt? Of kun je toch nog eisen dat het gebouw afgebroken wordt? Vorig jaar heeft de rechtbank Noord-Nederland hierover een vonnis gewezen dat tot de verbeelding spreekt.

Moet de verkoper van een huis de koper informeren over overlast van de buren?

15 april 2016

Een huis dat je gekocht hebt, kan tegenvallen. Zo kan na eigendomsverkrijging blijken dat het niet normaal als een woonhuis te gebruiken is, bijvoorbeeld omdat de vloer weggerot is of het dak lekt. In die gevallen zul je in de regel de koopovereenkomst kunnen ontbinden, omdat het geleverde niet voldoet aan de verwachtingen die je er als koper van mocht hebben, of vernietigen, omdat je gedwaald hebt bij het aangaan van de koopovereenkomst. De verkoper zal de ontvangen koopprijs dan terug moeten betalen.

Kadastrale tekening bepaalt erfgrens niet

02 oktober 2015

Als er een gedeelte van een perceel in eigendom wordt overgedragen, zal duidelijk bepaald of bepaalbaar moeten zijn, waar de erfgrens ligt. Hoe partijen de erfgrens bedoeld hebben, zal normaal gesproken deugdelijk omschreven zijn in de notariële akte van levering. Op basis daarvan zal het kadaster na eigendomsoverdracht die nieuwe kadastrale grens uitmeten en registreren. Bij die uitmeting zijn in de regel beide partijen aanwezig, die dan, zo nodig, aanwijzingen kunnen geven aan de medewerker van het kadaster.

De (beperkte) executoriale kracht van een notariële akte

11 april 2014

Als er een geschil ontstaat tussen twee partijen, kan dat geschil worden voorgelegd aan een rechter. Als er dan een vonnis gewezen wordt waarin een partij ergens toe veroordeeld wordt, kan dat vonnis ten uitvoer gelegd worden, door middel van executoriaal beslag. Als iemand veroordeeld is om iets niet te doen op straffe van een dwangsom, kan zijn wederpartij het vonnis executeren op het moment dat hij vindt dat het verbod overtreden is en hij recht heeft op verbeurde dwangsommen.

Per 1 januari 2012 kunnen erfdienstbaarheden van weg ontstaan zijn door verjaring

19 april 2012

Sinds 1 januari 1992 bestaat de mogelijkheid om een niet-zichtbare en niet-voortdurende erfdienstbaarheid (zoals een recht van overpad) in bezit te hebben. Daardoor kunnen vanaf 1 januari 2012 dergelijke erfdienstbaarheden door verjaring verkregen zijn, indien het bezit daarvan – ook al is dat niet te goeder trouw – twintig jaar ongestoord geduurd heeft.