Incasso, beslag & debiteurenbeheer

De aanmaning en buitengerechtelijke incassokosten: de Hoge Raad neemt de consument in bescherming

30 november 2016

Inleiding

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 25 november 2016 antwoord gegeven op een aantal vragen over de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De Hoge Raad is streng en neemt de consument in bescherming.

Hoge Raad gaat zich mogelijk buigen over bankgarantie

02 oktober 2015

In een eerdere noot onder het arrest dat het gerechtshof in Den Bosch op 14 april 2015 gewezen heeft, heeft Yves Jansen beschreven hoe verschillend rechters een standaardbankgarantie kunnen waarderen. Als een wederpartij conservatoir beslag gelegd heeft, dan dient dat beslag opgeheven te worden als voor de nakoming van de vordering waarvoor beslag gelegd is “voldoende zekerheid” geboden wordt.

Aansprakelijkheid bij financiering. Een borgtocht, wat is dat nu eigenlijk?

11 augustus 2015

MKB financiering vaak met Borgtocht.

Bij het financieren van zakelijke activiteiten komt het vaak voor dat door de financier, meestal een bank, aan de ondernemer of aan een moedervennootschap wordt gevraagd mee te teke­nen. Dat kan grofweg op twee manieren. Of de ondernemer c.q. moeder verbindt zich met de hoofdschuldenaar – de partij die de schuld eigenlijk aangaat – voor het geheel als hoofdelijk mede schuldenaar, of er wordt een overeenkomst van borgtocht opgemaakt. Dat laatste komt in de MKB financiering veelvuldig voor.

Pas op met een ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van een borg!

02 maart 2015

Een schuldeiser kan ten aanzien van één schuld twee hoofdelijk aansprakelijke schuldenaren hebben. Hij kan dan zowel de ene, als de andere schuldenaar aanspreken op betaling van de hele vordering. Voldoet de ene schuldenaar de volledige vordering, dan kan deze het deel dat hij in zijn onderlinge verhouding met de andere schuldenaar te veel betaald heeft op grond van een regresrecht verhalen op de ander.

Vormerkung beschermt niet tegen beslag onder koper

06 augustus 2013

Sinds enkele jaren kent de wet de mogelijkheid van ‘Vormerkung’; het inschrijven in de openbare registers van de koop van een registergoed, zoals een woning. Door deze Vormerkung wordt de koper gedurende zes maanden beschermd tegen latere vervreemdingen, bezwaringen, verhuringen door of een faillissement of schuldsanering van de verkoper. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een verhaalsbeslag, dat een schuldeiser op de verkochte maar nog niet geleverde woning van de verkoper legt, niet tegen de koper kan worden ingeroepen.

Tijdig aangemaand, maar vordering toch verjaard

11 april 2013

Eens in de zo veel tijd komt er een gerechtelijke uitspraak voorbij, waarvan je denkt: “Die kán niet kloppen”. Zo’n uitspraak is www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BY2198 van de rechtbank te Arnhem. De rechtbank oordeelde in die casus over een vordering waarvan de gedaagde partij stelde dat die verjaard was.

Belangrijke wijzigingen inzake de maximaal te vorderen buitengerechtelijke incassokosten

19 april 2012

Op 1 juli 2012 is het zover. Het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten treedt in werking en maakt een einde aan veel onduidelijkheid. De Nota van Toelichting geeft zelf een goede uitleg:

Hoe pluk je van een kale kip? De pauliana kan, soms, een oplossing bieden.

31 januari 2012

“Van een kale kip kun je niet plukken” is een veel gehoorde kreet. Meestal leidt de vaststelling dat iemand van wie je iets te vorderen hebt niets heeft, tot de verstandige conclusie dat het geen enkele zin heeft om rechtsmaatregelen te nemen. Immers: je kunt wel advocaat- en gerechtskosten maken en daarmee een prachtig veroordelend vonnis krijgen, maar als de schuldenaar geen enkele verhaalsmogelijkheid biedt, kun je daar helemaal niets mee.

Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

05 januari 2012

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd.

Incasso. Alles in één hand

17 oktober 2011

Ons kantoor heeft alle expertise in huis om uw onwillige debiteuren te incasseren. Huver Advocaten begeleidt het hele incassotraject. Dit betekent dat u bij ons aan het goede adres bent voor het opstellen van sommatiebrieven, het leggen van conservatoir beslag, het aanvragen van het faillissement en - als het niet anders kan - het voeren van een procedure tegen uw wanbetaler. Het enige dat wij van u vragen is dat u ons de noodzakelijke gegevens aanreikt. U moet hierbij denken aan:

Het speciale incassotarief van Huver Advocaten

13 oktober 2011

Het incassotarief van Huver Advocaten voorkomt dat u meteen wordt geconfronteerd met onvoorspelbare kosten. Wij zullen uw onwillige debiteur sommeren tot betaling. Zo nodig herhalen wij dit of maken we betalingsafspraken.
Dit kost u € 175,00 (exclusief BTW), ongeacht de hoogte van de vordering.

Vanzelfsprekend houden wij de wanbetaler aansprakelijk voor de kosten. Mochten deze sommaties niet tot een betaling leiden dan zullen wij contact met u opnemen om te bekijken wat in uw specifieke geval de meest wenselijke aanpak is.