Ondernemingsrecht

Schuldenvrij na een akkoord, kan dat?

06 januari 2021

Dat is al jaren mogelijk als alle schuldeisers met een akkoord instemmen waarbij zij genoegen nemen met betaling van een deel van hun vorderingen. Alleen in een surseance van betaling of een faillissement kunnen schuldeisers onder voorwaarden door de rechtbank gedwongen worden genoegen te nemen met een deel van hun vordering. Met als gevolg dat bedrijven die op zich levensvatbaar zijn, maar een te zware schuldenlast hebben, vaak failliet gaan omdat niet alle schuldeisers mee willen werken aan een akkoord.

Wet opheffing verpandingsverboden

07 juli 2020

Ons huidige Burgerlijk Wetboek staat toe dat bedrijven met elkaar afspreken dat vorderingen niet mogen worden overgedragen en niet mogen worden verpand. In artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek staat vermeld: 

De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan ook door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar worden uitgesloten.”

Dit artikel is (op grond van artikel 3:98 BW) van overeenkomstige toepassing op de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht, zoals een pandrecht.

Wat als aandeelhouders elkaar de tent uit vechten?

07 juli 2020

Het komt vaker voor: twee broers of zussen hebben samen een bedrijf (ieder 50%). Al dan niet overgenomen van de ouders. Alles gaat een poos goed, totdat er een verschil van inzicht in de bedrijfsvoering ontstaat. Of erger nog, een ruzie in familiaire sfeer. Dat kan ertoe leiden dat een verdere samenwerking binnen het bedrijf niet meer mogelijk is. Waar dit toe kan leiden als niet tijdig en zakelijk wordt ingegrepen, wordt duidelijk uit twee zaken waarin de rechter recent een oordeel heeft moeten geven.

Aandeelhouders- en ledenvergaderingen tijdens de coronacrisis

23 april 2020

Omstreeks deze tijd houden veel vennootschappen en verenigingen normaal gesproken hun jaarlijkse algemene aandeelhouders- of ledenvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. Gelet op de oproep van de regering om in deze tijden thuis te blijven, is het niet wenselijk dat deze vergaderingen fysiek plaatsvinden. Dat zorgt voor een probleem, omdat de wet uitgaat van een fysieke algemene vergadering.

Kan een assurantieportefeuille worden verkocht of verpand?

09 januari 2020

Verzekeringstussenpersonen bemiddelen in het sluiten van verzekeringen en ontvangen daarvoor een provisie. Het samenstel van de verzekeringen die door zijn bemiddeling tot stand zijn gekomen of door hem worden beheerd, noemt men de assurantieportefeuille. Tot die portefeuille behoren ook de samenwerkingsovereenkomsten die de verzekeringstussenpersoon heeft gesloten met de verzekeraars. Ook de goodwill die bestaat uit de verwachting dat de cliënten toekomstige verzekeringsovereenkomsten ook via hem zullen sluiten, hoort bij de portefeuille van de tussenpersoon.

De VOF en haar verplichtingen

08 oktober 2019

De vennootschap onder firma (VOF) is een bijzondere figuur in het recht. Zo’n VOF is een samenwerking tussen twee of meer personen. Zij spreken af dat zij op een bepaalde manier en met een bepaald doel met elkaar samen zullen gaan werken. Meestal gaat het om de uitoefening van een bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een aannemer, een schilder, een horecazaak of een levensmiddelenzaak of kledingwinkel. De vennoten zijn vaak ook familie van elkaar, hoewel dat natuurlijk niet zo hoeft te zijn. Vaak wordt deze vorm van samenwerken ook gekozen omdat zij fiscaal voordelen heeft.

Is het belangrijk hoe afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst worden vastgelegd?

08 oktober 2019

Op 19 maart 2019 heeft het gerechtshof Amsterdam zich uitgelaten over de vraag hoe een aandeelhoudersregeling moet worden uitgelegd. In casu verschillen de partijen bij de verkoop van aandelen van een besloten vennootschap sterk van mening over de door verkopers opgestelde groeiprognose. Met als gevolg dat de discussie over de koopprijs tamelijk moeizaam verloopt.

Gescheiden maar gebonden door een hypotheek

01 april 2019

Uit de hier te bespreken zaak blijkt dat het van groot belang is om bij de vestiging van een hypotheek helder te maken waar die voor wordt verleend. Zeker als er (deels) zakelijke financiering aan de orde is. Een hypotheek wordt veelal gevestigd ten behoeve van een bank. Bijvoorbeeld als u een huis koopt. De geldlening wordt dan gedekt door een hypotheek op het huis.

Stil en openbaar pandrecht in één pandakte?

01 april 2019

Bij het verstrekken van leningen worden vaak zekerheidsrechten zoals een pandrecht of een hypotheekrecht gevestigd ten gunste van de geldverstrekker. Daarbij wordt pandrecht op vorderingen op debiteuren veel gebruikt. Meestal zonder dat pandrecht bekend te maken aan de debiteuren in kwestie. Dan is er sprake van een zogenaamd stil pandrecht. Een dergelijk pandrecht kan worden gevestigd op bestaande vorderingen en toekomstige vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit een ten tijde van het vestigen van het pandrecht bestaande relatie.

Tegenstrijdig belang als bestuurder van een B.V.

27 februari 2019

Een onderneming wordt geleid door haar directeur. Veel ondernemingen worden gevoerd in de vorm van een besloten vennootschap, een B.V. Die B.V. neemt als rechtspersoon deel aan het economisch verkeer. Dat wil zeggen dat zij zelf rechten en plichten aangaat. Niet de bestuurder zelf die het contract tekent is partij, maar de B.V. is dat. In het vennootschaps­recht worden diverse zaken geregeld over deze zogenoemde ‘vertegenwoordiging’. In dit artikel wil ik een paar opmerkingen maken over het zogenoemde ‘tegenstrijdig belang’.

Zorgplicht van de bank, hypotheek en (wederom) renteswap

11 juli 2018

De laatste tijd is er nogal wat te doen over de zorgplicht van banken bij het verstrekken van financieringen. Geregeld overwegen rechters dat een bank de plicht heeft om goed na te gaan of de klant de te verstrekken geldlening kan dragen. Een mooi voorbeeld is de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 22 november 2017. De bank verstrekte daar aan twee particulieren, een echtpaar, een hypotheek van € 850.000,00.

Dwaling bij renteswaps

11 juli 2018

Een renteswap is een financieel product dat banken aanbieden waarmee ondernemers zich zouden kunnen beschermen tegen rentestijgingen bij hun leningen. In feite wordt het risico van een stijgende rente geruild tegen betaling van een vaste rente gedurende een langere periode. Netto wordt de vaste rente met een opslag aan de bank betaald en ontvangt de ondernemer de variabele rente terug. Dat is gunstig als de variabele rente stijgt en de ondernemer een hogere variabele rente ontvangt als de vaste rente die hij of zij betaalt.

Herplaatsing bij bedrijfseconomisch ontslag, hoever gaat dat?

04 april 2018

Wanneer er een reorganisatie plaatsvindt om bedrijfseconomische redenen, dan moet de werkgever zich tot UWV wenden om een ontslagvergunning te krijgen. In het verzoek moet worden aangegeven dat de mogelijkheden voor herplaatsing onderzocht zijn en er niet zijn. Immers, in het andere geval is ontslag niet aan de orde maar leidt het vervallen van de functie tot een herplaatsing in een andere functie. Een herplaatsingsmogelijkheid is kort gezegd aanwezig als er sprake is van een andere passende functie die binnen een redelijke termijn, eventueel na wat scholing, uitgeoefend kan worden.

De rechtvaardige prijs

12 maart 2018

Stel je werkt als fysiotherapeut bij een praktijk voor fysiotherapie op basis van een arbeidsovereenkomst en je werkgever biedt je aan de helft van de aandelen te kopen. Een mooi compliment voor je vaardigheden, toch?

Dat overkomt een werknemer van Lampe Therapie. De betreffende werknemer richt een eigen BV op genaamd Maulet en die BV koopt de helft van de aandelen in Lampe Therapie van de voormalig enig aandeelhouder Japuma. Maulet en Japuma leggen hun afspraken over de wijze waarop ze zullen gaan samenwerken vast in een aandeelhoudersovereenkomst. Zo ver, zo goed.

Korte verjaringstermijn bij bedrog in geval van koop van aandelen

03 januari 2018

In februari 2002 verkopen de aandeelhouders van Prowi Holding BV hun aandelen aan Olimar. In juli 2002 heeft Olimar de verkopers laten weten dat de koopovereenkomst ter zake van de aandelen Prowi Holding tot stand is gekomen door onder meer bedrog van de zijde van verkopers. Dit bedrog zou bestaan uit het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie en het verzwijgen van belangrijke zaken over de onderneming, met als doel Olimar ertoe te bewegen de koopovereenkomst aan te gaan.

Niet-concurrentiebedingen bij bedrijfsovername

31 augustus 2017

In een overeenkomst betreffende de overname van een bedrijf is vaak een beding opgenomen dat inhoudt dat de verkoper gedurende een aantal jaren geen met het over te nemen bedrijf concurrerende activiteiten mag verrichten. Een dergelijk niet-concurrentiebeding is op zichzelf verklaarbaar. De koper betaalt immers aan de verkoper een koopsom voor het bedrijf. Dan wil hij de verkoper voorlopig niet in de markt tegenkomen.

De aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot

10 januari 2017

Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een zaak waarin de aansprakelijkheid van een commanditaire vennoot centraal stond.

Turboliquidatie mislukt

10 oktober 2016

Als een vennootschap (B.V.) geen middelen meer heeft kan worden overgegaan tot liquidatie daarvan. Vereffening is dan niet nodig. Er kan gekozen worden voor een zogenoemde turboliquidatie. De B.V. wordt ontbonden, waarvan een bericht wordt gestuurd aan de Kamer van Koophandel (art. 2:19 BW). Deze optie wordt soms, sommigen zeggen zelfs vaak, gebruikt om eenvoudig tot een doorstart te komen. De ene B.V. wordt stilgelegd en de andere neemt de activiteiten over. Een eventuele schuldeiser van de geliquideerde B.V. blijft bedrogen achter. Of niet?

Even bijpraten over de personenvennootschap

31 maart 2016

Recente ontwikkelingen in de jurisprudentie

Inleiding

Aandeelhoudersgeschil: deze "big solution" wordt mede mogelijk gemaakt door ...

18 maart 2016

Ook tussen partners in een vennootschap gebeurt het met enige regelmaat: een verschil van inzicht. Vaak levert dat weinig problemen op, hooguit een stevige discussie en daarna business as usual. Maar soms gaat het helemaal fout. En met name als beide partners ieder 50% van de aandelen bezitten en beiden bestuurder zijn kan dat tot gevolg hebben dat binnen een vennootschap geen besluiten meer worden genomen. Als partijen er dan niet zelf uitkomen, moet vaak de rechter uitkomst bieden.

Wettelijke regels kredietunie per 1 januari 2016 mogelijk van kracht

18 december 2015

De laatste tijd zijn enkel alternatieven ontstaan voor financieren via een bank. Een daarvan (naast bijvoorbeeld crowdfunding) zijn de kredietunies. Dat zijn eigenlijk verenigingen van ondernemers die zijn bedoeld om het mogelijk te maken onderling geld te kunnen lenen. Vaak delen de leden ook kennis en ervaring met elkaar. Soms worden ze ook vanuit de kredietunie gecoacht.

Nieuwe SER Fusiegedragsregels

09 oktober 2015

Op grond van de SER Fusiegedragsregels moeten partijen die willen fuseren de vakbonden tijdig op de hoogte stellen van hun voornemen om te fuseren. Op een zodanig tijdstip dat het oordeel van de vakbonden van wezenlijke invloed kan zijn op de totstandkoming van de fusie en de voorwaarden waarop wordt gefuseerd.

Op 18 september zijn de SER Fusiegedragsregels uit 2000 herzien. Deze herziene gedragsregels zijn vanaf 1 oktober 2015 van kracht.

Aansprakelijkheid bij financiering. Een borgtocht, wat is dat nu eigenlijk?

11 augustus 2015

MKB financiering vaak met Borgtocht.

Bij het financieren van zakelijke activiteiten komt het vaak voor dat door de financier, meestal een bank, aan de ondernemer of aan een moedervennootschap wordt gevraagd mee te teke­nen. Dat kan grofweg op twee manieren. Of de ondernemer c.q. moeder verbindt zich met de hoofdschuldenaar – de partij die de schuld eigenlijk aangaat – voor het geheel als hoofdelijk mede schuldenaar, of er wordt een overeenkomst van borgtocht opgemaakt. Dat laatste komt in de MKB financiering veelvuldig voor.

De beklemde minderheidsaandeelhouder en dividendbeleid

27 juli 2015

Een minderheidsaandeelhouder kan in een benarde positie komen te verkeren indien zijn medeaandeelhouders in meerderheid en jaar op jaar besluiten om geen dividend uit te keren en om ook niet in te gaan op pogingen van de minderheidsaandeelhouder om de aandelen te verkopen. De meerderheidsaandeelhouders zullen zich veelal op standpunt stellen dat er goede redenen zijn om geen dividend uit te keren.

De beherende commanditair vennoot

03 juli 2015

Commanditair vennoten zijn in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de commanditaire vennootschap. Beherend vennoten zijn dat wel. Een beherend vennoot houdt zich bezig met de leiding en voert het beheer over de vennootschap. Een commanditair vennoot is geldschieter en blijft achter de schermen. Als de commanditair vennoot niet achter de schermen blijft en daden van beheer uitoefent, is in de wet geregeld dat dan de commanditair vennoot ook persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap. Dit wordt het beheersverbod voor de commanditair vennoot genoemd.

Toetreden tot een bestaande vennootschap onder firma?

02 juli 2015

U wordt gevraagd als vennoot toe te treden tot een al een aantal jaar bestaande vennootschap onder firma. De andere vennoten roemen uw kennis en ervaring en de inkoopsom is alleszins redelijk. De vennootschap onder firma heeft een goede naam en lijkt het goed te doen. Het bedrijf wordt uitgeoefend in een onlangs nieuw gebouwd bedrijfspand met de modernste apparatuur. Treedt u toe?

Achtergestelde geldlening: overeenkomst van geldlening of kapitaalverstrekking?

03 december 2014

In dit artikel worden de omstandigheden behandeld onder welke een (achtergestelde) geldlening kwalificeert als een overeenkomst van geldlening of van kapitaalverstrekking. In geval van een kapitaalverstrekking is sprake van een vergroting van het Eigen Vermogen, bij een geldlening wordt het Vreemd Vermogen juist vergroot. Dit artikel bevat geen fiscaal advies, maar is slechts een weergave van hetgeen in de literatuur en jurisprudentie is uitgemaakt over achtergestelde geldleningen en daarmee samenhangende verhoging van het Eigen Vermogen.

De liefde tussen aandeelhouders is over

24 juni 2014

Het belang van een goede exit-regeling

Op een moment dat de samenwerking tussen aandeelhouders van een BV onder druk komt te staan en de tijd rijp is om aan deze samenwerking een einde te maken, zullen de aandeelhouders de aandeelhoudersovereenkomst en/of de statuten moeten raadplegen om te zien of er een adequate exit-regeling is opgenomen. Wat is er ook al weer afgesproken?

Publicatie van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Aansprakelijkheid van de bestuurder

12 mei 2014

Uw balans en winst & verliesrekening worden elk jaar door uw accountant samengesteld. Zij dienen met name voor intern gebruik. U beoordeelt hoe uw onderneming het in het afgelopen jaar heeft gedaan en stemt als bestuurder van uw bedrijf het beleid eventueel bij. Verder zijn de jaarstukken vaak ook van belang voor bij de onderneming betrokken derden, zoals aan­deelhouders, maar denk ook aan de bank. Een niet onbelangrijke groep derden waar deze stukken in elk geval volgens de wetgever voor van belang zijn betreft de handelscrediteuren.

De publicatieplicht en faillissement

15 april 2014

Als er sprake is van een faillissement van een besloten vennootschap (BV) zal de curator altijd onderzoeken of het bestuur van de BV (hoofdelijk) aansprakelijk kan worden gehouden voor alle schulden van de BV die door de vereffening van de boedel niet kunnen worden betaald, kort gezegd, het hele tekort in de boedel.

Bestuurder beëindigde vennootschap privé aansprakelijk voor schade verhuurder

09 januari 2014

Wanneer de ondernemer tot het oordeel komt dat voortzetting van de bedrijfsactiviteiten niet langer rendabel of verantwoord is, zal hij de onderneming willen liquideren. De harde weg is die van het faillissement. In dat geval wordt een curator met de liquidatie belast. Vaak valt keuze voor die weg ook niet te voorkomen omdat er eenvoudigweg geen tijd meer is voor een andere aanpak. Maar liquidatie kan ook buiten faillissement gebeuren.

Misdragingen in clubverband - Gedwongen beëindiging lidmaatschap van een vereniging

02 april 2013

Ontzetting van leden uit hun lidmaatschap van een vereniging, ook royement genoemd, komt regelmatig voor en kan een gepast instrument zijn om ‘ongewenste elementen’ uit een vereniging te verwijderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leden van een voetbalvereniging die zich op het voetbalveld schuldig hebben gemaakt aan geweldsmisdrijven. Dit soort lieden zal een vereniging met goed fatsoen en relatief gemak kunnen royeren. De statuten van de vereniging en eventueel het huishoudelijk reglement geven aan hoe dit moet verlopen.

Naar wie gaat uw arbeidsongeschiktheidsuitkering in geval van faillissement?

10 januari 2013

In geval u ziek wordt wilt u zich verzekerd weten van een redelijk inkomen. Daarom sluit u als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het belang daarvan kan niet onderschat worden. Zeker wanneer u als ondernemer van dusdanig belang bent voor uw onderneming dat als u komt weg te vallen door langdurige arbeidsongeschiktheid de onderneming onder druk komt te staan. In zo’n geval kan het zo zijn dat juist de uitkering uit hoofde van de AOV uw laatste bron van inkomen is.

Overgang kredietovereenkomsten – is de directeur privé nog aansprakelijk?

10 januari 2013

Herstructurering en herfinanciering van de onderneming kent allerlei haken en ogen. Wordt daarmee niet secuur omgegaan, dan kan de ondernemer voor onaangename verrassingen komen te staan, ook in privé. Dat blijkt maar weer uit een recente uitspraak van de rechtbank in Amsterdam (www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BY1573). De ondernemers waren in die kwestie hun bedrijf gestart in de vorm van een Vennootschap onder Firma (VOF). In die vorm hadden zij van de bank ook een financiering ontvangen.

Vrijwillig bestuurder van een stichting toch privé aansprakelijk

03 oktober 2012

Voor al diegenen die naast hun bedrijf of werk nog belangeloos als bestuurder van vrijwilligersorganisaties of dergelijke optreden, mag de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam van 1 augustus jongstleden (www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BX3434) een waarschuwing zijn. Zorg ook als vrijwillig bestuurder dat de organisatie waar u in stapt zijn zaakjes op orde heeft en u als bestuurder voor aansprakelijkheid verzekerd bent. Zeker als het om een nieuwe club gaat, zo blijkt uit de casus.

Concurrentie is onrechtmatig vanwege betaalde goodwill

19 april 2012

Vennoten die eerst innig hebben samengewerkt kunnen na het einde van die samenwerking soms elkaars grootste concurrenten worden. Wanneer dat op een open en eerlijke wijze gebeurt is daar wellicht niet zoveel tegenin te brengen. Maar in het geval van twee restauranthouders oordeelde de kortgedingrechter van de Rechtbank Maastrichtdat de concurrentie onrechtmatig was.

De Flex-bv - van confectiekostuum naar maatpak

30 maart 2012

Naar verwachting zal op 1 juli 2012 het nieuwe bv-recht in werking treden. Er gaat veel veranderen. In dit artikel verschaffen wij u een kort overzicht van enkele belangrijke wijzigingen.

Afschaffing minimumkapitaal

Het wettelijk minimumkapitaal van € 18.000,00 wordt afgeschaft. Dat maakt het voor (aspirant)ondernemers een stuk gemakkelijker om een bv op te richten. De in het verleden vaak dreigende aansprakelijkheid in geval van geen of onvoldoende storting is daarmee ook verdwenen.

Goodwill moet de meerwaarde hebben waarvoor is betaald

15 november 2011

Artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat een afgeleverde zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst. Dat betekent dat het object van de verkoop al die eigenschappen dient te bezitten die de koper op grond van de door hem gesloten overeenkomst mocht verwachten.