De Flex-bv - van confectiekostuum naar maatpak

30 maart 2012

Naar verwachting zal op 1 juli 2012 het nieuwe bv-recht in werking treden. Er gaat veel veranderen. In dit artikel verschaffen wij u een kort overzicht van enkele belangrijke wijzigingen.

Afschaffing minimumkapitaal

Het wettelijk minimumkapitaal van € 18.000,00 wordt afgeschaft. Dat maakt het voor (aspirant)ondernemers een stuk gemakkelijker om een bv op te richten. De in het verleden vaak dreigende aansprakelijkheid in geval van geen of onvoldoende storting is daarmee ook verdwenen.

Kapitaalbescherming

De voorheen wettelijk verplichte bankverklaring bij storting in geld en de accountantsverklaring bij de inbreng in natura komen te vervallen. Bij inbreng in natura moeten de bestuurders nog wel een beschrijving opstellen. Ook de zogenaamde Nachgründungsregeling – een controlemechanisme bij verkrijging van goederen van de oprichter of aandeelhouder - komt te vervallen. Datzelfde geldt voor het verbod voor de bv om zekerheid te stellen met het oog op het verkrijgen van aandelen in haar kapitaal. Ook de beperkingen van de mogelijkheid hiervoor leningen te verstrekken zijn van de baan. Als tegenwicht hiervoor zal de rol van de bestuurders die dit soort transacties hebben te beoordelen worden verzwaard (en dus ook het aansprakelijkheidsrisico).

De uitkeringstoets

Uitkeringen aan de aandeelhouders vereisen de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur zal moeten beoordelen of de bv na de uitkering de opeisbare schulden nog wel kan betalen. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk indien zij besluiten tot goedkeuren terwijl zij wisten of redelijkerwijze behoorden te voorzien dat de bv na de uitkering insolvent zou worden. Ook de aandeelhouder die deze wetenschap had of behoorde te hebben is aansprakelijk. Ook onder huidig recht kunnen bestuurders aansprakelijk worden gehouden (door bijvoorbeeld een curator) indien er sprake is van roekeloze uitkeringen. In geval van uitkeringen gelden er twee hoofdvereisten: de balanstest en de uitkeringstest. Kort gezegd betekent de balanstest dat de uitkering er niet toe mag leiden dat het eigen vermogen na uitkering kleiner wordt dat de wettelijke en statutaire reserves. De uitkeringstest heeft tot gevolg dat van bestuurders wordt verwacht dat zij beoordelen of de bv na de uitkering niet binnen afzienbare termijn niet meer aan de opeisbare verplichtingen kan voldoen.

Stemrechtloze aandelen of winstrechtloze aandelen

Het wordt mogelijk om stemrechtloze aandelen in het leven te roepen. Hierdoor wordt het mogelijk om te differentiëren in het stemrecht van de verschillende houders van aandelen, mits dit voor alle besluiten geldt.

Ook is het mogelijk om winstrechtloze aandelen in het leven te roepen. Hoofdregel is dat aandeelhouders tot uitkeringen gerechtigd zijn naar rato van het bedrag van de verplichte storting op het nominale bedrag. Aandelen die niet zijn volgestort zullen zonder aanvullende bepaling in de statuten dus evenredig minder winstgerechtigd zijn.

Het is niet mogelijk om aandelen in het leven te roepen die én stemrechtloos én winstrechtloos zijn.

Blokkeringsregeling is niet meer verplicht

De blokkeringsregeling zorgde er in het verleden voor dat de vrije overdraagbaarheid van de aandelen niet mogelijk was. Ook dit gaat veranderen. Weliswaar wordt het wettelijk uitgangspunt dat een aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen, deze aandelen moet aanbieden aan zijn mede-aandeelhouder(s), maar in de statuten kan hiervan worden afgeweken. Er kan zelfs in de statuten worden bepaald dat de aandelen geheel vrij overdraagbaar zijn. Ook wordt het mogelijk om de overdracht van de aandelen gedurende een bepaalde periode uit te sluiten.

Bestuur en instructiebevoegdheid

In de statuten kan worden bepaald dat bestuurders (en commissarissen) worden benoemd, geschorst en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders van een bepaalde soort aandelen. Dit kan handig zijn bij bijvoorbeeld een joint venture of bij een familie-bv.

Een andere verandering is de aanscherping van de instructiebevoegdheid van het bestuur. De in de statuten aan een orgaan verleende bevoegdheid om in bepaalde gevallen aan het bestuur instructies te geven, heeft tot gevolg dat het bestuur verplicht is die instructies ook op te volgen en uit te voeren, tenzij dit in strijd is met het belang van de bv.

Vergaderrechten en besluitvorming

Vergaderrechten (het recht om de vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren) komen toe aan de aandeelhouders, ongeacht of zij stemrecht hebben of niet. Certificaathouders hebben stemrecht als dit in de statuten is bepaald. De minimale oproepingtermijn voor een vergadering wordt verkort naar acht dagen. Ten aanzien van de besluitvorming buiten vergadering geldt de eis dat alle vergadergerechtigden met de besluitvorming buiten vergadering hebben ingestemd. De instemming van de vergadergerechtigden met besluitvorming buiten vergadering kan ook langs elektronische weg plaatsvinden.

Moet u de statuten aanpassen?

De veranderingen zijn ingrijpend. Het is zeker verstandig om eens kritisch naar de statuten van uw bv te laten kijken. Enkele voorbeelden:

  • indien in de huidige statuten staat vermeld dat de mogelijkheden tot inkoop van aandelen zijn beperkt, blijven die beperkingen na inwerkingtreding van de wet gewoon van kracht terwijl de nieuwe wet ruimhartiger is;
  • de oproepingstermijn in de statuten van de bv van vijftien dagen zal ook na inwerkingtreding van de Flex-wet hetzelfde blijven. In de nieuwe wet geldt evenwel een kortere oproepingstermijn van acht dagen.
  • Indien de huidige statuten bepalingen bevat die zekerheidstelling verbieden door de bv in geval van het verkrijgen door derden van aandelen in het kapitaal van de bv, blijven die beperkingen gewoon van kracht. De nieuwe wet verbiedt dit echter niet meer.

Kortom, er staan ingrijpende wijzigingen op stapel. Het is zaak dat u zich daar goed op voorbereidt. Het is niet alleen zaak dat u de statuten eens tegen het licht laat houden, maar ook of de inwerkingtreding van de nieuwe wet niet de aanleiding moet zijn om eens wat fundamenteler over de structuur van uw bedrijf na te denken.