Het speciale incassotarief van Huver Advocaten

13 oktober 2011

Het incassotarief van Huver Advocaten voorkomt dat u meteen wordt geconfronteerd met onvoorspelbare kosten. Wij zullen uw onwillige debiteur sommeren tot betaling. Zo nodig herhalen wij dit of maken we betalingsafspraken.
Dit kost u € 175,00 (exclusief BTW), ongeacht de hoogte van de vordering.

Vanzelfsprekend houden wij de wanbetaler aansprakelijk voor de kosten. Mochten deze sommaties niet tot een betaling leiden dan zullen wij contact met u opnemen om te bekijken wat in uw specifieke geval de meest wenselijke aanpak is.

Het incassotraject op basis van het incassotarief loopt tot het moment dat u tot dagvaarding, beslaglegging of het indienen van een faillissementsverzoek zult moeten overgaan. Op dat moment besluiten wij in overleg met u of en zo ja, op welke wijze de werkzaamheden zullen worden voortgezet en welke kosten hiermee gemoeid zullen zijn.

Belangrijke opmerkingen:

  1. het hiervoor bedoelde incassotarief is exclusief BTW, inclusief kantoorkosten, inclusief verschotten (zoals kosten uittreksels handelsregister of het inwinnen van kadastrale informatie) en exclusief portokosten voor aangetekende brieven (al dan niet met bericht van ontvangst);
  2. het incassotarief heeft uitsluitend betrekking op het sommatietraject tot het opstellen van de dagvaarding, het indienen van een faillissementsverzoek of het leggen van beslag;
  3. alvorens met de incassowerkzaamheden te kunnen aanvangen is het noodzakelijk om ons (een kopie van) de offerte, opdrachtbevestiging, facturen, algemene voorwaarden, aanmaningen en gewisselde correspondentie ter beschikking te stellen;
  4. in geval van incasso komen de ontvangen incassokosten toe aan Huver Advocaten B.V., voor zover de ontvangen incassokosten hoger zijn dan het bedrag van € 175,00 (exclusief BTW).
Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: