Nieuws en uitleg

Ontslag van de statutair bestuurder en de (doorwerking van de) aandeelhoudersovereenkomst
15-januari-2016
Het ontslag van de statutair bestuurderIn de wet, in artikel 2:244 lid 1 BW, is bepaald dat iedere statutair bestuurder te allen tijde kan worden geschorst en ontslagen. In het tweede lid van dit artikel is opgenomen dat, indien de algemene vergadering het recht heeft om te besluiten een bestuurder te schorsen of te ontslaan, in de statuten een...
Wettelijke regels kredietunie per 1 januari 2016 mogelijk van kracht
18-december-2015
De laatste tijd zijn enkel alternatieven ontstaan voor financieren via een bank. Een daarvan (naast bijvoorbeeld crowdfunding) zijn de kredietunies. Dat zijn eigenlijk verenigingen van ondernemers die zijn bedoeld om het mogelijk te maken onderling geld te kunnen lenen. Vaak delen de leden ook kennis en ervaring met elkaar. Soms worden ze ook...
Werkgever aansprakelijk voor mishandeling door kassamedewerkster
07-december-2015
Albert Heijn is als werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van een kassamedewerkster. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 27 augustus 2015. In deze zaak heeft een kassamedewerkster (caissière, kassière of kassierster) op enig moment verbaal aan de stok gekregen met een klant. Op een gegeven moment is...
Landjepik: verkrijging van eigendom door onrechtmatig bezit
16-november-2015
Als de eigenaar van een stuk grond twintig jaar lang niets gedaan heeft tegen het bezit van zijn grond door derden, verliest hij zijn eigendom aan degene die die grond op dat moment bezit. Op die manier keurt de wet ‘landjepik’ in feite goed. Hieronder volgt een uiteenzetting van de wijze waarop deze eigendomsverkrijging plaatsvindt, en een...
Hoe moet het nu verder met de kinderalimentatie?
06-november-2015
In het vorige artikel, “Kinderalimentatie mogelijk te laag vastgesteld”, werd al aangegeven dat er sinds de invoering van de alleenstaande ouderkop veel onduidelijkheid bestaat ten aanzien van berekening van kinderalimentatie. De aanbeveling van de Expertgroep Alimentatienormen, om het volledige kindgebonden budget (dus inclusief de alleenstaande...
Nieuwe SER Fusiegedragsregels
09-oktober-2015
Op grond van de SER Fusiegedragsregels moeten partijen die willen fuseren de vakbonden tijdig op de hoogte stellen van hun voornemen om te fuseren. Op een zodanig tijdstip dat het oordeel van de vakbonden van wezenlijke invloed kan zijn op de totstandkoming van de fusie en de voorwaarden waarop wordt gefuseerd.Op 18 september zijn de SER...
Innemen van leaseauto vaak in strijd met redelijkheid en billijkheid
24-september-2015
Als een werkgever eenmaal een leaseauto ter beschikking heeft gesteld aan een medewerker, is het niet eenvoudig om deze leaseauto weer af te nemen. Eerder schreven wij al over dit onderwerp in ons artikel “Inleveren die leaseauto. Kan dat zomaar?”. Uit een serie gepubliceerde uitspraken, waarvan een uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam van...
De verhuurder van woonruimte zegt de huur op. Eindigt de huurovereenkomst dan?
16-september-2015
In dit eerdere artikel is aandacht besteed aan de vraag of de huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte eindigt na opzegging door de verhuurder. Als het gaat om de huur van woonruimte, is het antwoord op de vraag weer anders. Omdat een dak boven je hoofd een primaire levensbehoefte is, geniet een huurder van woonruimte op grond van de wet...
Vervangende toestemming voor verhuizing
01-september-2015
Na echtscheiding of verbreking van een relatie zal meestal tenminste één van de twee ouders verhuizen. Als de kinderen mee verhuizen, heeft de verhuizende ouder de toestemming van de andere ouder nodig om te mogen verhuizen, althans uitgaande van de situatie dat de ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. Zolang de ouder wil...
Aansprakelijkheid bij financiering. Een borgtocht, wat is dat nu eigenlijk?
11-augustus-2015
MKB financiering vaak met Borgtocht.Bij het financieren van zakelijke activiteiten komt het vaak voor dat door de financier, meestal een bank, aan de ondernemer of aan een moedervennootschap wordt gevraagd mee te teke­nen. Dat kan grofweg op twee manieren. Of de ondernemer c.q. moeder verbindt zich met de hoofdschuldenaar – de partij die de...