Nieuws en uitleg

Hoe moet het nu verder met de kinderalimentatie?
06-november-2015
In het vorige artikel, “Kinderalimentatie mogelijk te laag vastgesteld”, werd al aangegeven dat er sinds de invoering van de alleenstaande ouderkop veel onduidelijkheid bestaat ten aanzien van berekening van kinderalimentatie. De aanbeveling van de Expertgroep Alimentatienormen, om het volledige kindgebonden budget (dus inclusief de alleenstaande...
Nieuwe SER Fusiegedragsregels
09-oktober-2015
Op grond van de SER Fusiegedragsregels moeten partijen die willen fuseren de vakbonden tijdig op de hoogte stellen van hun voornemen om te fuseren. Op een zodanig tijdstip dat het oordeel van de vakbonden van wezenlijke invloed kan zijn op de totstandkoming van de fusie en de voorwaarden waarop wordt gefuseerd.Op 18 september zijn de SER...
Innemen van leaseauto vaak in strijd met redelijkheid en billijkheid
24-september-2015
Als een werkgever eenmaal een leaseauto ter beschikking heeft gesteld aan een medewerker, is het niet eenvoudig om deze leaseauto weer af te nemen. Eerder schreven wij al over dit onderwerp in ons artikel “Inleveren die leaseauto. Kan dat zomaar?”. Uit een serie gepubliceerde uitspraken, waarvan een uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam van...
De verhuurder van woonruimte zegt de huur op. Eindigt de huurovereenkomst dan?
16-september-2015
In dit eerdere artikel is aandacht besteed aan de vraag of de huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte eindigt na opzegging door de verhuurder. Als het gaat om de huur van woonruimte, is het antwoord op de vraag weer anders. Omdat een dak boven je hoofd een primaire levensbehoefte is, geniet een huurder van woonruimte op grond van de wet...
Vervangende toestemming voor verhuizing
01-september-2015
Na echtscheiding of verbreking van een relatie zal meestal tenminste één van de twee ouders verhuizen. Als de kinderen mee verhuizen, heeft de verhuizende ouder de toestemming van de andere ouder nodig om te mogen verhuizen, althans uitgaande van de situatie dat de ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. Zolang de ouder wil...
Aansprakelijkheid bij financiering. Een borgtocht, wat is dat nu eigenlijk?
11-augustus-2015
MKB financiering vaak met Borgtocht.Bij het financieren van zakelijke activiteiten komt het vaak voor dat door de financier, meestal een bank, aan de ondernemer of aan een moedervennootschap wordt gevraagd mee te teke­nen. Dat kan grofweg op twee manieren. Of de ondernemer c.q. moeder verbindt zich met de hoofdschuldenaar – de partij die de...
De beklemde minderheidsaandeelhouder en dividendbeleid
27-juli-2015
Een minderheidsaandeelhouder kan in een benarde positie komen te verkeren indien zijn medeaandeelhouders in meerderheid en jaar op jaar besluiten om geen dividend uit te keren en om ook niet in te gaan op pogingen van de minderheidsaandeelhouder om de aandelen te verkopen. De meerderheidsaandeelhouders zullen zich veelal op standpunt stellen dat...
Toetreden tot een bestaande vennootschap onder firma?
02-juli-2015
U wordt gevraagd als vennoot toe te treden tot een al een aantal jaar bestaande vennootschap onder firma. De andere vennoten roemen uw kennis en ervaring en de inkoopsom is alleszins redelijk. De vennootschap onder firma heeft een goede naam en lijkt het goed te doen. Het bedrijf wordt uitgeoefend in een onlangs nieuw gebouwd bedrijfspand met de...
Aansprakelijkheid Ikea voor valpartij
19-juni-2015
Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden[1] geoordeeld dat op Ikea een zorgplicht rust om gladheid (als gevolg van weersomstandigheden) rondom de winkel te bestrijden. Hoewel we gelet op de tijd van het jaar voorlopig geen winterse omstandigheden hoeven te verwachten, is de uitspraak naar mijn mening toch interessant om eens nader te...
Aanzegverplichting
01-juni-2015
Sinds 1 januari 2015 geldt op basis van artikel 7:668 BW een aanzegverplichting. Dit houdt in dat een werkgever verplicht is om zijn werknemer uiterlijk één maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk te informeren (1) over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en, bij voortzetting, te...