Nieuws en uitleg

De publicatieplicht en faillissement
15-april-2014
Als er sprake is van een faillissement van een besloten vennootschap (BV) zal de curator altijd onderzoeken of het bestuur van de BV (hoofdelijk) aansprakelijk kan worden gehouden voor alle schulden van de BV die door de vereffening van de boedel niet kunnen worden betaald, kort gezegd, het hele tekort in de boedel. Dit is mogelijk op grond van...
Kies uw handelsnaam zorgvuldig
01-april-2014
Startende ondernemingen worden in een vrij vroeg stadium geconfronteerd met de noodzaak van een keuze voor een (nieuwe) handelsnaam. In de praktijk blijkt dat deze keuze niet altijd op basis van goed doordachte argumenten wordt gemaakt. Hoewel het begrijpelijk is dat de keuze voor een handelsnaam wellicht geen prioriteit heeft bij een startende...
Stamrecht en echtscheiding
17-maart-2014
Afschaffing stamrechtvrijstellingMet ingang van 1 januari 2014 is de fiscale vrijstelling voor stamrechten komen te vervallen. Door het wegvallen van deze vrijstelling zal de ontslagvergoeding vaak niet meer periodiek worden uitgekeerd, maar als som in één keer. Welke gevolgen deze afschaffing zal hebben in geval van echtscheiding, zal ik in dit...
De verhuurder van bedrijfsruimte zegt de huur op. Eindigt de huurovereenkomst dan?
26-februari-2014
De verhuurder van een bedrijfsruimte kan de huurovereenkomst opzeggen. Maar leidt dat ook tot een einde van de huurovereenkomst? Het antwoord op die vraag is in de eerste plaats afhankelijk van het soort bedrijfsruimte: gaat het om ‘winkelruimte’, of om andere bedrijfsruimte?Winkelruimte of overige ruimte?InleidingDe mogelijkheden van een...
Hoe vermijdt u een loonsanctie?
14-februari-2014
Re-integratie bij ziekte; de verplichtingen van werkgever en werknemerAls u te maken krijgt met langdurige ziekte van een werknemer rusten er op u als werkgever allerlei verplichtingen uit de Wet Poortwachter. Dat geldt overigens ook wanneer u werknemer bent en langdurig ziek bent. Deze verplichtingen kunnen kort worden samengevat onder de noemer...
De borgtochtovereenkomst
07-februari-2014
De borgtochtovereenkomst is geregeld in titel 14 van Boek 7 BW. Art. 7:850 geeft de volgende omschrijving: borgtocht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen.Kern...
Nieuw ontslagrecht en wijzigingen arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid)
27-januari-2014
Het wetsvoorstel ‘Wet Werk en Zekerheid’ ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Als dit wetsvoorstel ongewijzigd de eindstreep zal halen, gaat er binnen afzienbare tijd voor werkgevers en voor werknemers veel veranderen. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen kort besproken.Veranderingen op het gebied van de flexibiliteit (voorgenomen...
Lesbisch ouderschap
30-december-2013
Met ingang van 1 april 2014 wordt het voor lesbische stellen eenvoudiger om allebei de juridische moeder van een kind te worden. Juridisch ouderschap geeft een afstammingsband met het kind, waaraan belangrijke juridische gevolgen kleven, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van nationaliteit, naamrecht, gezag, erfrecht en schenkbelasting.Volgens de wet...
Slecht uitgevoerd werk laten herstellen? Kijk uit voor (schuldeisers)verzuim
04-november-2013
Moet je slecht uitgevoerd werk door dezelfde aannemer laten herstellen? Kijk uit dat u zelf niet in (schuldeisers)verzuim raakt.Stel: je geeft een aannemer opdracht om een werk uit te voeren en dat werk voert hij niet goed uit. Er kleven allerlei ernstige gebreken aan het werk, waarvan ook de aannemer zelf erkent dat die onaanvaardbaar zijn. De...
Payrolling - hoe flexibel is deze arbeidsrelatie?
07-oktober-2013
Onder de naam payrolling of payrollovereenkomst komen in de praktijk diverse constructies voor. Doel is steeds om een, vooral in het belang van de werkgever, flexibele arbeidsrelatie te creëren. Grofweg kan gezegd worden dat bij een payrollsituatie geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de onderneming waar de werknemer zijn arbeid...