Arbeidsdeskundige aansprakelijk voor aan werkgever opgelegde loonsanctie

13 januari 2017

De regels rondom re-integratie en ziekte zijn lastig en leiden vaak tot onduidelijkheden en vragen. Belangrijk is dat de werkgever de verschillende stappen goed inventariseert en op het juiste moment zet.

Veelal laat de werkgever zich bijstaan door een arbodienst, bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige. Gaat het dan toch mis, dan is de vraag aan de orde of zo’n adviseur aansprakelijk is voor door de werkgever geleden schade als gevolg van een aan hem door UWV opgelegde loonsanctie (doorbetaling in het derde ziektejaar). Een mooi voorbeeld is te vinden in de uitspraak van het hof Den Haag van medio vorig jaar.

Voor de begeleiding en re-integratie van een werknemer huurt de werkgever een arbeidsdeskundige in. Na het traject doorlopen te hebben volgt een loonsanctie door UWV omdat het tweede spoor niet tijdig is ingezet. De arbeidsdeskundige stelt echter dat de verantwoordelijkheid voor de re-integratie altijd bij de werkgever ligt en hij enkel adviseert. Het hof is het daarmee niet eens. De bedrijfsarts had op enig moment geadviseerd het tweede spoor in te zetten en die rapportage was ook bij de arbeidsdeskundige bekend. Van deze had mogen worden verwacht dat hij actie richting de werkgever zou hebben ondernomen en zelfstandig zou hebben geadviseerd om het tweede spoor ook daadwerkelijk in te zetten. Juist zijn eigen deskundigheid maakt dat hij erop dient te wijzen. Hij mag er niet van uitgaan dat de werkgever het belang van het tweede spoor zelf wel zal onderkennen. Deze heeft immers de deskundigheid van de arbeidsdeskundige juist ook vanwege diens kennis van de regels ingehuurd.

De arbeidsdeskundige had ook nog gesteld dat er sprake was van eigen schuld omdat de werkgever had verzuimd verkorting van de loonsanctie te vragen. Deze stelling passeert het hof evenzeer. Ook hier vindt het hof dat de arbeidsdeskundige zich niet achter de werkgever mag verschuilen. Hij was de deskundige en van hem had verwacht mogen worden dat hij op de juiste momenten de juiste stappen aan de werkgever zou adviseren.
De arbeidsdeskundige is dus aansprakelijk voor de schade van de werkgever.