Dikke huurster moet uit woning worden getakeld. Wie betaalt de kosten?

15 april 2015

Een huurder met behoorlijk wat overgewicht – ze weegt meer dan 300 kilo – wordt onwel. De ambulance wordt gebeld en het ambulancepersoneel komt tot de conclusie dat de medische problemen zo acuut zijn, dat ze onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Maar dat gaat niet: door haar omvang en gewicht zijn de verpleegkundigen niet in staat om de huurster zelf uit de woning te vervoeren. In overleg met de verhuurder wordt de brandweer gebeld en die ziet geen andere oplossing dan de balustrade en de voorgevel van de kamer waarin de huurster zich bevond te verwijderen om de huurster vervolgens op een speciaal ambulancebed, geplaatst in een kooi, met een takelwagen naar de begane grond te brengen. De kosten van verwijdering van de gevel en balustrade: € 10.000,00. Wie betaalt dat? De verhuurder wijst naar de te dikke huurster, de huurster wijst naar de verhuurder in overleg met wie de gevel en balustrade verwijderd zijn. De kantonrechter moet uitsluitsel geven.

De kantonrechter stelt vast dat wegens het zwaarwegende en spoedeisende belang van huurster om naar het ziekenhuis gebracht te worden, de gevel en balustrade eruit moesten, zodat het voor de vraag naar aansprakelijkheid voor de schade die daarmee gepaard ging niet relevant is of de verhuurder hier al dan niet mee heeft ingestemd. Het ambulancepersoneel en de brandweer bevonden zich in ieder geval met goedvinden van de huurster in de woning, zodat de huurster op grond van de wet voor hun gedragingen jegens de verhuurder op gelijke wijze aansprakelijk is als voor eigen gedragingen. De kantonrechter overweegt dat de verwijdering van de gevel en balustrade in beginsel een tekortkoming van de huurster in de nakoming van de huurovereenkomst oplevert, nu van haar verwacht mag worden dat zij geen schade aan het gehuurde toebrengt. Voor de schade die een dergelijke wanprestatie tot gevolg heeft is de huurster aansprakelijk, tenzij de tekortkoming haar niet kan worden toegerekend. Als sprake is van overmacht, hoeft zij de schade dus niet te vergoeden.

De acute medische klachten die de huurster ondervond kunnen volgens de kantonrechter een overmachtssituatie doen ontstaan. Bovendien mag van de verhuurder verwacht worden dat hij de woning zo inricht, dat wanneer dergelijke omstandigheden zich voordoen, het mogelijk is om personen (met een brancard) uit de woning te vervoeren. De kosten die nodig zijn om dat mogelijk te maken, zijn dan voor de verhuurder. Dat is evenwel anders wanneer de gevel en balustrade niet zozeer verwijderd moeten worden vanwege het regulier vervoer per brancard, maar vanwege de omvang en het gewicht van de huurster. En dat was volgens de kantonrechter hier het geval. Een normale brancard zou door het raam, de lift of het trappenhuis vervoerd kunnen worden, en dat in dit geval de gevel en balustrade verwijderd moesten worden kwam uitsluitend door de omvang en het gewicht van de huurster. Waar de acute medische problemen wél nog overmacht zouden hebben opgeleverd, gold dat niet voor het overgewicht van de huurster.

De schade aan het gehuurde was te wijten aan het overgewicht van de huurster, zodat die krachtens in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de huurster kwam. Als gevolg van haar overgewicht werd zij veroordeeld om ruim € 10.000,00 te betalen.

De uitspraak: Kantonrechter Rotterdam 13 maart 2015