Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar?

11 juli 2018

Drie jaar geleden is er al een initiatiefwetsvoorstel ingediend door een drietal leden van de Tweede Kamer ter wijziging van de bestaande wetgeving rondom partneralimentatie. In dat voorstel werd niet alleen de alimentatieduur drastisch verkort, ook werd (onder andere) de wettelijke grondslag voor partneralimentatie gewijzigd, werd de berekeningsmethodiek vereenvoudigd (door middel van een forfaitair rekeningsysteem) en werd het mogelijk om een onderhoudsverplichting op voorhand uit te sluiten in huwelijksvoorwaarden.

Dat voorstel stuitte op hevige kritiek van de Raad van State, waarna het voorstel is aangepast en onlangs opnieuw is gepresenteerd. De wettelijke grondslag voor partneralimentatie wordt in het aangepaste voorstel ongemoeid gelaten, evenals de wijze van berekening. Ook de mogelijkheid tot het op voorhand uitsluiten van een onderhoudsverplichting is in het aangepaste voorstel geschrapt. De verkorting van de alimentatieduur is in het aangepaste voorstel wel gehandhaafd. De hoofdregel is dat partneralimentatie slechts betaald hoeft te worden gedurende een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar, te rekenen vanaf de echtscheidingsdatum.

Er zijn in het voorstel echter drie uitzonderingen op de termijn van (maximaal) vijf jaar:

1.  Indien (één van) de uit het huwelijk geboren kinderen jonger zijn (is) dan twaalf jaar, eindigt de partneralimentatie niet eerder dan het moment waarop het jongste kind twaalf jaar wordt.

Dus als het jongste kind ten tijde van echtscheiding nog geen zeven jaar oud is, eindigt de partneralimentatie niet na verloop van een periode van vijf jaar na echtscheiding, maar pas op het moment dat het jongste kind twaalf jaar wordt;

2.  Als het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde op het moment van indiening van het echtscheidingsverzoek maximaal tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, eindigt de onderhoudsverplichting niet eerder dan het tijdstip waarop de onderhoudsgerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt. In dat geval moet er dus gedurende maximaal tien jaar partneralimentatie betaald worden;

3.  De verplichting tot betaling van partneralimentatie eindigt van rechtswege zodra de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd heeft bereikt.

In geval van een samenloop van termijnen, geldt in het aangepaste voorstel de langste termijn.

Het is nu afwachten of dit voorstel wel kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De indieners van het aangepaste voorstel verwachten dat het plan een grote kans maakt en streven er zelfs naar dat de nieuwe wet al over één jaar in werking zal treden. Of dit optimisme terecht is, zal nog moeten blijken. Duidelijk is in ieder geval wel dat als dit voorstel erdoor komt, de nieuwe regeling alleen zal gelden voor nieuwe echtscheidingen. Als u op dit moment al partneralimentatie betaalt of ontvangt, zal er voor u dus niets veranderen indien het voorstel zal worden aangenomen.

Afbeelding: 
partneralimentatie van 12 naar 5 jaar
Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: