Terugvordering (kinder)alimentatie

01 april 2019

Het gerechtshof in Den Haag heeft onlangs bepaald dat een moeder de ten onrechte door haar ontvangen kinderalimentatie voor de jong-meerderjarige kinderen van partijen dient terug te betalen aan haar ex-echtgenoot, nu zij heeft nagelaten de vader van de kinderen te informeren over het feit dat de kinderen al een eigen inkomen hadden.

In deze zaak betaalde de man aan de vrouw voor hun beide kinderen alimentatie. Toen de kinderen achttien jaar werden, bleef de man de kinderalimentatie aan de vrouw betalen, (waarschijnlijk) omdat de kinderen nog bij de vrouw woonden en de vrouw de financiën van de kinderen regelde. De man had geen contact meer met zijn kinderen en was noch door de vrouw noch door de kinderen ingelicht over het feit dat zijn kinderen salaris ontvingen en daarmee in hun eigen levensbehoefte konden voorzien. Kennelijk heeft de man jaren later alsnog ontdekt dat zijn kinderen al geruime tijd een baan hadden en geen opleiding of studie meer volgden, waarop de man de rechtbank heeft verzocht de door hem verschuldigde kinderalimentatie met terugwerkende kracht op nihil te stellen. Dat verzoek werd door de rechtbank toegewezen, waardoor de man vanaf de datum van de nihilstelling van de alimentatie ten onrechte kinderalimentatie had betaald aan de vrouw.

In een aparte procedure vorderde de man terugbetaling van de onverschuldigd betaalde kinderalimentatie, maar de rechtbank wees slechts een deel van de vordering van de man toe. De rechtbank oordeelde dat de vrouw van haar terugbetalingsverplichting was bevrijd indien zij kon aantonen dat zij de ontvangen kinderalimentatie aan de kinderen had doorbetaald. Aangezien de vrouw kon aantonen dat zij voor een bedrag van ruim € 6.500,00 had doorbetaald aan de kinderen, werd slechts het resterende deel van de vordering van de man toegewezen.

De man ging tegen deze beslissing van de rechtbank in hoger beroep en met succes. Het gerechtshof was van mening dat de vrouw zich had moeten realiseren dat de inkomsten van de (meerderjarige) kinderen gevolgen konden hebben voor de onderhoudsverplichting van de man. De vrouw had de man moeten informeren over de inkomsten van de kinderen of had de kinderen moeten opdragen hun vader te vertellen dat zij geen studie of opleiding meer volgden en een baan hadden. Nu de vrouw dit heeft nagelaten, heeft zij onzorgvuldig jegens de man gehandeld. De vrouw was volgens het gerechtshof niet te goeder trouw. Dat de vrouw (een substantieel deel van) de ontvangen kinderalimentatie aan de kinderen heeft doorbetaald, komt voor haar rekening en risico. Het is aan de vrouw om de doorbetaalde bedragen terug te vorderen van de kinderen. Het gerechtshof oordeelt dan ook dat de vrouw het volledige bedrag (van ruim € 11.000,00) aan de man dient terug te betalen.

Imke Vorbach
1 april 2019

Afbeelding: 
terugvordering alimentatie
Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: