Toch geen verkorting van de wettelijke duur van partneralimentatie

10 oktober 2016

Er is de laatste jaren veel kritiek geuit op de huidige wetgeving ten aanzien van de duur van de onderhoudsverplichting jegens een ex-echtgenoot. Volgens de huidige wetgeving is de alimentatieplichtige in beginsel gedurende twaalf jaar gehouden een bijdrage te leveren in de kosten van levensonderhoud van zijn (of haar) onderhoudsgerechtigde ex-echtgenoot, tenzij het een kinderloos huwelijk betreft dat korter dan vijf jaar heeft geduurd. Een veel gehoord bezwaar is dat deze twaalfjaarstermijn niet meer van deze tijd is en uitgaat van het traditionele rollenpatroon waarbij de man fulltime werkt en de vrouw na de geboorte van de kinderen thuis blijft om voor de kinderen te zorgen. Vandaar dat er een wetsvoorstel is ingediend tot herziening van de partneralimentatie.

Het door de afdeling advisering van de Raad van State uitgebrachte advies over dit wetsvoorstel is onlangs openbaar gemaakt en daaruit blijkt dat deze afdeling juist van mening is dat in het wetsvoorstel wordt uitgegaan van “een situatie die ver verwijderd is van de huidige maatschappelijke realiteit”. Uit onderzoeken zou juist blijken dat de verdeling van de zorgtaken binnen het huwelijk tussen mannen en vrouwen nog steeds verre van gelijkwaardig is. De vrouw neemt na de geboorte van de kinderen nog steeds het merendeel van de zorgtaken voor haar rekening, waardoor zij in geval van een echtscheiding vaak een (grote) achterstand heeft op de arbeidsmarkt. Doordat de zorg voor de kinderen na echtscheiding vaak ook grotendeels bij de vrouw ligt, is het voor vrouwen vaak moeilijk de voor de geboorte van de kinderen verworven positie op de arbeidsmarkt na echtscheiding weer opnieuw te verwerven. De afdeling advisering van de Raad van State stelt dat hiermee in het wetsvoorstel onvoldoende rekening is gehouden en adviseert tot een heroverweging van het wetsvoorstel. Ook op andere punten wordt overigens geadviseerd het wetsvoorstel aan te passen.

Het ziet er dus naar uit dat een aanpassing van de wettelijke alimentatieduur niet op korte termijn gerealiseerd zal gaan worden, maar dat betekent uiteraard niet dat een verkorting van de wettelijke duur van de verplichting tot betaling van partneralimentatie daarmee volledig van de baan is. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: