Transitievergoeding is verschuldigd vanaf 24 maanden dienstverband

13 april 2017

Wanneer meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd, ontstaat na verloop van 24 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Om dat te voorkomen zal een werkgever vaak een arbeidsovereenkomst sluiten die eindigt exact op het moment dat het dienstverband 24 maanden heeft geduurd. In dat geval ontstaat er immers geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De consequentie hiervan is wel dat de werkgever een transitievergoeding is verschuldigd aan de werknemer.

Het voorgaande deed zich voor in een geschil voor de kantonrechter te Maastricht. Werkgever en werknemer zijn twee tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangegaan voor de duur van elk 12 maanden. Uiteindelijk heeft het dienstverband exact 24 maanden geduurd. De desbetreffende werknemer is te kennen gegeven dat hij geen derde arbeidsovereenkomst (en dus voor onbepaalde tijd) aangeboden zou krijgen en dat er een einde aan zijn dienstverband zou komen. Maar is de werkgever dan wel de transitievergoeding verschuldigd?

De kantonrechter oordeelt dat ingevolge artikel 7:673 lid 1 BW de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding is verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden geduurd heeft. Taalkundig en wetstechnisch kan deze bepaling niet anders uitgelegd worden dan dat er recht bestaat op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer geduurd heeft. Op grond van vorenstaande overwegingen is de kantonrechter van oordeel dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding aangezien de arbeidsovereenkomst met werkgever exact en dus ten minste 24 maanden geduurd heeft.

Bij werkgevers en werknemers bestaat nogal eens de misvatting dat een transitievergoeding alleen verschuldigd is bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (van 24 maanden of langer). Deze uitspraak bevestigt maar weer eens dat dit ook het geval kan zijn bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Om dit te voorkomen zou een werkgever ervoor kunnen kiezen om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te laten eindigen vóórdat het dienstverband 24 maanden heeft geduurd, en dus niet op het moment dat het dienstverband exact 24 maanden heeft geduurd. 

Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: