Verhuurders van woonruimte opgelet!

12 december 2017

De verhuurder van een woonruimte die voor bepaalde tijd verhuurd is moet niet vergeten om de huurder te informeren over het einde van de huurovereenkomst. Dat moet hij schriftelijk doen. Niet te vroeg, en niet te laat. Anders ontstaat er alsnog een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Per 1 juli 2016 is het mogelijk geworden om een woonruimte voor een bepaalde tijd van twee jaar of korter (of, bij onzelfstandige woonruimte: voor vijf jaar of korter) te verhuren waarbij de huurovereenkomst ook daadwerkelijk eindigt na het verstrijken van die bepaalde tijd. Voorheen was dat niet mogelijk; de huurovereenkomst bleef ook na opzegging door de verhuurder van kracht. Sinds 1 juli 2016 eindigt een dergelijke huurovereenkomst, zonder opzegging, door het verstrijken van die periode.

Maar: dan moet de verhuurder wel voldoen aan de voorwaarde die de wet daarvoor stelt. De wet bepaalt namelijk dat de huurovereenkomst alleen eindigt door het enkele verstrijken van de bepaalde tijd, als de verhuurder de huurder schriftelijk geïnformeerd heeft over de dag waarop de huur verstrijkt. Die informatie mag hij niet eerder dan drie maanden voor het verstrijken van de termijn verstrekken, en niet later dan één maand daarvóór.

Sinds het inwerkingtreden van de gewijzigde wet zullen er veel woonruimtes verhuurd zijn voor een periode die rond deze tijd verstrijkt. Een huurovereenkomst die bijvoorbeeld op 1 december 2016 is aangegaan voor de duur van een jaar eindigt per 1 december 2017, maar alléén als de verhuurder de huurder hier in de periode van 1 september tot en met 31 oktober 2017 schriftelijk over geïnformeerd heeft. Als hij de huurder in die periode niet (schriftelijk) daarover geïnformeerd heeft, wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd.

Denk er als verhuurder dus aan om de huurder van wie je afscheid wilt nemen na afloop van de bepaalde tijd waarvoor de huur is aangegaan tijdig – niet te vroeg en niet te laat! – een brief te sturen over het einde van de huur. Anders zit je voor onbepaalde tijd aan die huurder vast.

Koen Boddaert
12 december 2017

verhuurders van woonruimte opgelet
Meer artikelen over de volgende rechtsgebieden: