Ondernemingsrecht

De juridische structuur van uw bedrijf is het fundament van uw onderneming. Die structuur moet goed zijn en bij u en uw bedrijf passen. Bovendien moet deze blijven passen als uw onderneming groeit en verandert. De structuur is ook belangrijk ter voorkoming van aan­sprakelijkheden etc. Maar ook met andere aspecten van het ondernemingsrecht heeft uw organisatie elke dag weer te maken.

Huver Advocaten in Venlo kan u adviseren en waar nodig bijstaan op alle gebieden die betrekking hebben op de inrichting en structuur van uw onderneming en de werkwijze binnen uw bedrijf. Léon Kunzeler is gespecialiseerd op dit gebied, maar ook onze andere advocaten hebben hierin een ruime ervaring.

Huver Advocaten heeft expertise op het gebied van bijvoorbeeld:

 • het (ver)kopen van activa of aandelen;
 • rechtspersonen en personenvennootschappen, zoals de B.V., de N.V., de stichting, de vereniging, de v.o.f., de c.v. en de maatschap; 
 • fusies, overnames, joint ventures en andere bijzondere samenwerkingsverbanden;
 • het opzetten of wijzigen van vennootschappelijke structuren, al dan niet in concernverband;
 • commerciële contracten van allerlei soort, zoals knowhowcontracten, agentuur­overeenkomsten, leasecontracten, franchiseovereenkomsten, alleenverkoop­overeen­komsten, licentiecontracten;
 • mededingingsrecht;
 • algemene voorwaarden;
 • contractbreuk en wanprestatie;
 • aansprakelijkheid en schadevergoeding;
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • reorganisatie en herstructurering;
 • aandeelhoudersovereenkomsten en geschillen tussen aandeelhouders;
 • liquidaties, in- en uitkoop;
 • een (dreigend) faillissement.

.

Artikelen binnen dit rechtsgebied

De aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot

10 januari 2017

Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een zaak waarin de aansprakelijkheid van een commanditaire vennoot centraal stond.

Turboliquidatie mislukt

10 oktober 2016

Als een vennootschap (B.V.) geen middelen meer heeft kan worden overgegaan tot liquidatie daarvan. Vereffening is dan niet nodig. Er kan gekozen worden voor een zogenoemde turboliquidatie. De B.V. wordt ontbonden, waarvan een bericht wordt gestuurd aan de Kamer van Koophandel (art. 2:19 BW). Deze optie wordt soms, sommigen zeggen zelfs vaak, gebruikt om eenvoudig tot een doorstart te komen. De ene B.V. wordt stilgelegd en de andere neemt de activiteiten over. Een eventuele schuldeiser van de geliquideerde B.V. blijft bedrogen achter. Of niet?

Even bijpraten over de personenvennootschap

31 maart 2016

Recente ontwikkelingen in de jurisprudentie

Inleiding

Aandeelhoudersgeschil: deze "big solution" wordt mede mogelijk gemaakt door ...

18 maart 2016

Ook tussen partners in een vennootschap gebeurt het met enige regelmaat: een verschil van inzicht. Vaak levert dat weinig problemen op, hooguit een stevige discussie en daarna business as usual. Maar soms gaat het helemaal fout. En met name als beide partners ieder 50% van de aandelen bezitten en beiden bestuurder zijn kan dat tot gevolg hebben dat binnen een vennootschap geen besluiten meer worden genomen. Als partijen er dan niet zelf uitkomen, moet vaak de rechter uitkomst bieden.

Wettelijke regels kredietunie per 1 januari 2016 mogelijk van kracht

18 december 2015

De laatste tijd zijn enkel alternatieven ontstaan voor financieren via een bank. Een daarvan (naast bijvoorbeeld crowdfunding) zijn de kredietunies. Dat zijn eigenlijk verenigingen van ondernemers die zijn bedoeld om het mogelijk te maken onderling geld te kunnen lenen. Vaak delen de leden ook kennis en ervaring met elkaar. Soms worden ze ook vanuit de kredietunie gecoacht.

Nieuwe SER Fusiegedragsregels

09 oktober 2015

Op grond van de SER Fusiegedragsregels moeten partijen die willen fuseren de vakbonden tijdig op de hoogte stellen van hun voornemen om te fuseren. Op een zodanig tijdstip dat het oordeel van de vakbonden van wezenlijke invloed kan zijn op de totstandkoming van de fusie en de voorwaarden waarop wordt gefuseerd.

Op 18 september zijn de SER Fusiegedragsregels uit 2000 herzien. Deze herziene gedragsregels zijn vanaf 1 oktober 2015 van kracht.

Aansprakelijkheid bij financiering. Een borgtocht, wat is dat nu eigenlijk?

11 augustus 2015

MKB financiering vaak met Borgtocht.

Bij het financieren van zakelijke activiteiten komt het vaak voor dat door de financier, meestal een bank, aan de ondernemer of aan een moedervennootschap wordt gevraagd mee te teke­nen. Dat kan grofweg op twee manieren. Of de ondernemer c.q. moeder verbindt zich met de hoofdschuldenaar – de partij die de schuld eigenlijk aangaat – voor het geheel als hoofdelijk mede schuldenaar, of er wordt een overeenkomst van borgtocht opgemaakt. Dat laatste komt in de MKB financiering veelvuldig voor.

De beklemde minderheidsaandeelhouder en dividendbeleid

27 juli 2015

Een minderheidsaandeelhouder kan in een benarde positie komen te verkeren indien zijn medeaandeelhouders in meerderheid en jaar op jaar besluiten om geen dividend uit te keren en om ook niet in te gaan op pogingen van de minderheidsaandeelhouder om de aandelen te verkopen. De meerderheidsaandeelhouders zullen zich veelal op standpunt stellen dat er goede redenen zijn om geen dividend uit te keren.

De beherende commanditair vennoot

03 juli 2015

Commanditair vennoten zijn in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de commanditaire vennootschap. Beherend vennoten zijn dat wel. Een beherend vennoot houdt zich bezig met de leiding en voert het beheer over de vennootschap. Een commanditair vennoot is geldschieter en blijft achter de schermen. Als de commanditair vennoot niet achter de schermen blijft en daden van beheer uitoefent, is in de wet geregeld dat dan de commanditair vennoot ook persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap. Dit wordt het beheersverbod voor de commanditair vennoot genoemd.

Toetreden tot een bestaande vennootschap onder firma?

02 juli 2015

U wordt gevraagd als vennoot toe te treden tot een al een aantal jaar bestaande vennootschap onder firma. De andere vennoten roemen uw kennis en ervaring en de inkoopsom is alleszins redelijk. De vennootschap onder firma heeft een goede naam en lijkt het goed te doen. Het bedrijf wordt uitgeoefend in een onlangs nieuw gebouwd bedrijfspand met de modernste apparatuur. Treedt u toe?

Achtergestelde geldlening: overeenkomst van geldlening of kapitaalverstrekking?

03 december 2014

In dit artikel worden de omstandigheden behandeld onder welke een (achtergestelde) geldlening kwalificeert als een overeenkomst van geldlening of van kapitaalverstrekking. In geval van een kapitaalverstrekking is sprake van een vergroting van het Eigen Vermogen, bij een geldlening wordt het Vreemd Vermogen juist vergroot. Dit artikel bevat geen fiscaal advies, maar is slechts een weergave van hetgeen in de literatuur en jurisprudentie is uitgemaakt over achtergestelde geldleningen en daarmee samenhangende verhoging van het Eigen Vermogen.

De liefde tussen aandeelhouders is over

24 juni 2014

Het belang van een goede exit-regeling

Op een moment dat de samenwerking tussen aandeelhouders van een BV onder druk komt te staan en de tijd rijp is om aan deze samenwerking een einde te maken, zullen de aandeelhouders de aandeelhoudersovereenkomst en/of de statuten moeten raadplegen om te zien of er een adequate exit-regeling is opgenomen. Wat is er ook al weer afgesproken?

Publicatie van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Aansprakelijkheid van de bestuurder

12 mei 2014

Uw balans en winst & verliesrekening worden elk jaar door uw accountant samengesteld. Zij dienen met name voor intern gebruik. U beoordeelt hoe uw onderneming het in het afgelopen jaar heeft gedaan en stemt als bestuurder van uw bedrijf het beleid eventueel bij. Verder zijn de jaarstukken vaak ook van belang voor bij de onderneming betrokken derden, zoals aan­deelhouders, maar denk ook aan de bank. Een niet onbelangrijke groep derden waar deze stukken in elk geval volgens de wetgever voor van belang zijn betreft de handelscrediteuren.

De publicatieplicht en faillissement

15 april 2014

Als er sprake is van een faillissement van een besloten vennootschap (BV) zal de curator altijd onderzoeken of het bestuur van de BV (hoofdelijk) aansprakelijk kan worden gehouden voor alle schulden van de BV die door de vereffening van de boedel niet kunnen worden betaald, kort gezegd, het hele tekort in de boedel.

Bestuurder beëindigde vennootschap privé aansprakelijk voor schade verhuurder

09 januari 2014

Wanneer de ondernemer tot het oordeel komt dat voortzetting van de bedrijfsactiviteiten niet langer rendabel of verantwoord is, zal hij de onderneming willen liquideren. De harde weg is die van het faillissement. In dat geval wordt een curator met de liquidatie belast. Vaak valt keuze voor die weg ook niet te voorkomen omdat er eenvoudigweg geen tijd meer is voor een andere aanpak. Maar liquidatie kan ook buiten faillissement gebeuren.

Misdragingen in clubverband - Gedwongen beëindiging lidmaatschap van een vereniging

02 april 2013

Ontzetting van leden uit hun lidmaatschap van een vereniging, ook royement genoemd, komt regelmatig voor en kan een gepast instrument zijn om ‘ongewenste elementen’ uit een vereniging te verwijderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leden van een voetbalvereniging die zich op het voetbalveld schuldig hebben gemaakt aan geweldsmisdrijven. Dit soort lieden zal een vereniging met goed fatsoen en relatief gemak kunnen royeren. De statuten van de vereniging en eventueel het huishoudelijk reglement geven aan hoe dit moet verlopen.

Naar wie gaat uw arbeidsongeschiktheidsuitkering in geval van faillissement?

10 januari 2013

In geval u ziek wordt wilt u zich verzekerd weten van een redelijk inkomen. Daarom sluit u als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het belang daarvan kan niet onderschat worden. Zeker wanneer u als ondernemer van dusdanig belang bent voor uw onderneming dat als u komt weg te vallen door langdurige arbeidsongeschiktheid de onderneming onder druk komt te staan. In zo’n geval kan het zo zijn dat juist de uitkering uit hoofde van de AOV uw laatste bron van inkomen is.

Overgang kredietovereenkomsten – is de directeur privé nog aansprakelijk?

10 januari 2013

Herstructurering en herfinanciering van de onderneming kent allerlei haken en ogen. Wordt daarmee niet secuur omgegaan, dan kan de ondernemer voor onaangename verrassingen komen te staan, ook in privé. Dat blijkt maar weer uit een recente uitspraak van de rechtbank in Amsterdam (www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BY1573). De ondernemers waren in die kwestie hun bedrijf gestart in de vorm van een Vennootschap onder Firma (VOF). In die vorm hadden zij van de bank ook een financiering ontvangen.

Vrijwillig bestuurder van een stichting toch privé aansprakelijk

03 oktober 2012

Voor al diegenen die naast hun bedrijf of werk nog belangeloos als bestuurder van vrijwilligersorganisaties of dergelijke optreden, mag de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam van 1 augustus jongstleden (www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BX3434) een waarschuwing zijn. Zorg ook als vrijwillig bestuurder dat de organisatie waar u in stapt zijn zaakjes op orde heeft en u als bestuurder voor aansprakelijkheid verzekerd bent. Zeker als het om een nieuwe club gaat, zo blijkt uit de casus.

Concurrentie is onrechtmatig vanwege betaalde goodwill

19 april 2012

Vennoten die eerst innig hebben samengewerkt kunnen na het einde van die samenwerking soms elkaars grootste concurrenten worden. Wanneer dat op een open en eerlijke wijze gebeurt is daar wellicht niet zoveel tegenin te brengen. Maar in het geval van twee restauranthouders oordeelde de kortgedingrechter van de Rechtbank Maastrichtdat de concurrentie onrechtmatig was.

De Flex-bv - van confectiekostuum naar maatpak

30 maart 2012

Naar verwachting zal op 1 juli 2012 het nieuwe bv-recht in werking treden. Er gaat veel veranderen. In dit artikel verschaffen wij u een kort overzicht van enkele belangrijke wijzigingen.

Afschaffing minimumkapitaal

Het wettelijk minimumkapitaal van € 18.000,00 wordt afgeschaft. Dat maakt het voor (aspirant)ondernemers een stuk gemakkelijker om een bv op te richten. De in het verleden vaak dreigende aansprakelijkheid in geval van geen of onvoldoende storting is daarmee ook verdwenen.

Goodwill moet de meerwaarde hebben waarvoor is betaald

15 november 2011

Artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat een afgeleverde zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst. Dat betekent dat het object van de verkoop al die eigenschappen dient te bezitten die de koper op grond van de door hem gesloten overeenkomst mocht verwachten.