Echtscheiding & Kinderen

Een echtscheiding is zowel emotioneel als financieel ingrijpend. De beslissingen die u neemt, hebben vaak verstrekkende en langdurige gevolgen. Niet alleen voor u en uw partner, maar vooral ook voor uw kinderen. Juist dan kan Huver Advocaten te Venlo - samen met u - zoeken naar oplossingen die recht doen aan uw persoonlijke situatie. Onderwerpen die bij een echtscheiding op uw pad kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 • echtscheiding eenzijdig of op gemeenschappelijk verzoek;
 • bij wie blijven de kinderen, gezag en omgangsregeling;
 • wie blijft er in de woning;
 • het ouderschapsplan;
 • partneralimentatie en kinderalimentatie;
 • uw huwelijkse voorwaarden;
 • verdeling van uw gezamenlijk bezit en vermogen.

Huver Advocaten heeft expertise in huis op al deze gebieden. Binnen ons kantoor leggen Imke Vorbach en Yves Janssen zich toe op advies en bijstand bij echtscheidingen.

Daarnaast kunt u bij Huver Advocaten terecht met al uw vragen op het gebied van:

 • de beëindiging van uw geregistreerde partnerschap;
 • het opstellen en beoordelen van uw samenlevingsovereenkomst;
 • adoptie;
 • de beëindiging van uw samenlevingsverband;
 • mentorschap, beschermingsbewind en curatele.

 

Artikelen binnen dit rechtsgebied

Nieuw huwelijksvermogensrecht

23 juni 2017

Er is al jaren veel kritiek op het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Onder de huidige wetgeving vallen alle (dus ook de voorhuwelijkse) bezittingen en schulden van echtgenoten en geregistreerde partners in de algehele gemeenschap van goederen, tenzij de echtgenoten of geregistreerde partners huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden zijn aangegaan, waarin zij afwijkende afspraken hebben gemaakt.

Het gewijzigde wetsvoorstel tot herziening van de partneralimentatie

13 april 2017

Het huwelijksvermogensrecht is niet het enige terrein binnen het familierecht waarin men al jaren roept om vernieuwing. Ook de huidige wetgeving met betrekking tot partneralimentatie ligt al geruime tijd onder vuur. Een veel gehoorde klacht is dat de huidige alimentatieduur (twaalf jaar) niet meer van deze tijd zou zijn.

Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen

13 april 2017

Het is u vast niet ontgaan: onlangs is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. De verwachting is dat deze wet per 1 juli 2017 of 1 januari 2018 in werking zal treden.

Automatisch gezamenlijk gezag voor samenwonende ouders?

25 januari 2017

Medio november 2016 is er een wetsvoorstel ingediend dat de huidige wetgeving op het gebied van gezag wenst te wijzigen om zodoende de huidige ongelijkheid tussen gehuwde ouders (en ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) en niet gehuwde ouders recht te trekken.

Voorlopige schorsing partneralimentatie tijdens wijzigingsprocedure

13 januari 2017

Onlangs is door de rechtbank Oost-Brabant een verzoek tot voorlopige nihilstelling van de partneralimentatie voor de duur van de wijzigingsprocedure toegewezen.

Versoepeling bewijslast samenwonen ex-partner?

02 november 2016

Op het bewijs van de stelling dat de onderhoudsverplichting jegens de ex-echtgeno(o)t(e) definitief is geëindigd doordat die ex-echtgenoot inmiddels samenwoont met een ander als ware zij gehuwd (of als hadden zij hun partnerschap laten registreren) is al menig alimentatieprocedure gestrand. Een frustrerende situatie: zeker als je vrijwel zeker weet dat jouw ex-partner samenwoont en je zelfs vermoedt dat hij of zij opzettelijk de boel misleidt om zodoende het recht op partneralimentatie niet definitief te verspelen.

Toch geen verkorting van de wettelijke duur van partneralimentatie

10 oktober 2016

Er is de laatste jaren veel kritiek geuit op de huidige wetgeving ten aanzien van de duur van de onderhoudsverplichting jegens een ex-echtgenoot. Volgens de huidige wetgeving is de alimentatieplichtige in beginsel gedurende twaalf jaar gehouden een bijdrage te leveren in de kosten van levensonderhoud van zijn (of haar) onderhoudsgerechtigde ex-echtgenoot, tenzij het een kinderloos huwelijk betreft dat korter dan vijf jaar heeft geduurd.

Spijt van afstand van de pensioenrechten van je ex. En dan?

30 juni 2016

Onlangs is door het gerechtshof in Amsterdam een opvallende uitspraak gedaan. Die uitspraak gaat over een vrouw die er spijt van gekregen heeft dat zij met haar ex-man heeft afgesproken dat afstand gedaan werd van verevening van pensioenrechten. Daardoor behield haar ex-man zijn hele pensioen en kreeg zij geen pensioen omdat ze dat zelf niet had opgebouwd. Is die afspraak door een rechter terug te draaien?

De aftrekbaarheid van advocaatkosten in familiezaken

08 juni 2016

Regelmatig vragen cliënten zich af of de advocaat- en/of proceskosten in een familieprocedure fiscaal aftrekbaar zijn.

De kosten van een echtscheidingsprocedure zijn niet aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor de gemaakte kosten in een procedure over omgang en/of gezag. Noch de advocaatkosten, noch de proceskosten kunnen worden aangemerkt als een fiscale aftrekpost. Dit geldt zowel voor de verzoekende als voor de verwerende partij.

Reizen met minderjarigen na echtscheiding; waar moet u aan denken?

08 april 2016

Hoewel de zomervakantie nog ver weg lijkt, is het voor gescheiden ouders die van plan zijn om met hun kinderen naar het buitenland op vakantie te gaan, toch goed alvast na te gaan in hoeverre er nog zaken geregeld dienen te worden voordat de kinderen mee kunnen naar het buitenland.

Mag uw minderjarige zoon of dochter zelfstandig een abonnement afsluiten?

12 februari 2016

Een minderjarige is volgens de wet slechts bekwaam rechtshandelingen te verrichten als hij handelt met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), oftewel zijn ouder(s) of voogd(en). Deze toestemming wordt verondersteld te zijn verleend als de minderjarige een rechtshandeling verricht “waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten”.

Door echtscheidingsverzoek geen Postcodekanjer

08 januari 2016

Onlangs haalde een uitspraak van de rechtbank Amsterdam over de verdeling van een miljoenenprijs gewonnen in de Postcode Loterij de media. Een man en een vrouw, die dertig jaar met elkaar getrouwd waren in gemeenschap van goederen, gingen scheiden. Twee maanden na het indienen van het echtscheidingsverzoek, maar toen de echtscheiding nog niet was uitgesproken, won de vrouw de Postcodekanjer van ruim twee miljoen euro. Kon haar echtgenoot aanspraak maken op de helft daarvan?

Hoe moet het nu verder met de kinderalimentatie?

06 november 2015

In het vorige artikel, “Kinderalimentatie mogelijk te laag vastgesteld”, werd al aangegeven dat er sinds de invoering van de alleenstaande ouderkop veel onduidelijkheid bestaat ten aanzien van berekening van kinderalimentatie.

Kinderalimentatie mogelijk te laag vastgesteld

02 oktober 2015

Sinds de invoering van de zogenoemde “alleenstaande ouderkop” per 1 januari 2015 bestaat er veel onduidelijkheid over de rol van het kindgebonden budget bij de berekening van kinderalimentatie.

De alleenstaande ouderkop, die is ingevoerd ter compensatie voor de afschaffing van de alleenstaande ouderkorting, is een maandelijks door de belastingdienst uitbetaalde aanvulling op het kindgebonden budget. Deze aanvulling bedraagt op dit moment maximaal € 254,00 per maand.

Vervangende toestemming voor verhuizing

01 september 2015

Na echtscheiding of verbreking van een relatie zal meestal tenminste één van de twee ouders verhuizen. Als de kinderen mee verhuizen, heeft de verhuizende ouder de toestemming van de andere ouder nodig om te mogen verhuizen, althans uitgaande van de situatie dat de ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. Zolang de ouder wil verhuizen binnen de woonplaats van de andere ouder of naar een nabijgelegen woonplaats zal de benodigde toestemming over het algemeen wel worden verleend.

Digitale aangifte overlijden en geboorte, afschaffing ondertrouw

03 juli 2015

Op 1 juli 2015 is de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand gefaseerd in werking getreden. Door de invoering van deze wet is (wordt) het mogelijk om digitaal aangifte te doen van geboorte of overlijden. Bovendien wordt de procedure voor het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap vereenvoudigd.

Eerst verantwoord interen op vermogen, dan pas alimentatie

15 april 2015

In een recente uitspraak van het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch is een verzoek tot partneralimentatie van de vrouw afgewezen, omdat volgens het hof in redelijkheid van de vrouw kan worden gevergd dat zij verantwoord omgaat met haar vermogen waar zij eerst op moet interen.

Gevolgen Hervorming kindregelingen voor alimentatie

28 mei 2014

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen. Naar verwachting zal dit wetsvoorstel binnenkort door de Eerste Kamer worden aangenomen, waarna de wet met ingang van 1 januari 2015 in werking zal treden. Wat houdt deze nieuwe wet in en wat zijn de gevolgen van deze wet voor de door u te betalen (of te ontvangen) kinderalimentatie?

Verplichting om samenwoningsplannen te melden

11 april 2014

In onze nieuwsbrief van januari 2014 is al aandacht besteed aan de gevolgen van samenwonen voor de alimentatieverplichting van de ex-echtgenoot. In de wet is bepaald (artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek) dat de verplichting om na echtscheiding partneralimentatie te betalen van rechtswege definitief eindigt wanneer de wederpartij opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd. Deze wetsbepaling zorgt met enige regelmaat voor een geschil tussen de ex-echtgenoten.

Voogdij regelen; nu ook zonder notaris

11 april 2014

Normaal gesproken hebben de ouders het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen. Zij nemen beslissingen over de verzorging en opvoeding van hun kinderen en beheren hun vermogen. Als de ouders echter niet meer in staat zijn deze taken uit te oefenen, bijvoorbeeld als gevolg van overlijden of een geestelijke stoornis, neemt een voogd deze taken van de ouders over totdat het kind achttien jaar wordt.

Stamrecht en echtscheiding

17 maart 2014

Afschaffing stamrechtvrijstelling

Met ingang van 1 januari 2014 is de fiscale vrijstelling voor stamrechten komen te vervallen. Door het wegvallen van deze vrijstelling zal de ontslagvergoeding vaak niet meer periodiek worden uitgekeerd, maar als som in één keer. Welke gevolgen deze afschaffing zal hebben in geval van echtscheiding, zal ik in dit artikel bespreken.

Eindigt alimentatieverplichting als ex samenwoont met een gehuwde partner die weigert te scheiden?

09 januari 2014

De wet (artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek) bepaalt dat de verplichting om na echtscheiding partneralimentatie te betalen van rechtswege definitief eindigt wanneer de wederpartij opnieuw in het huwelijk treedt of is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd. Dat laatste heeft de wetgever bepaald, om te voorkomen dat ter wille van het behoud van alimentatieaanspraken de voorkeur gegeven wordt voor een ongehuwde samenleving boven een nieuw huwelijk.

Lesbisch ouderschap

30 december 2013

Met ingang van 1 april 2014 wordt het voor lesbische stellen eenvoudiger om allebei de juridische moeder van een kind te worden. Juridisch ouderschap geeft een afstammingsband met het kind, waaraan belangrijke juridische gevolgen kleven, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van nationaliteit, naamrecht, gezag, erfrecht en schenkbelasting.

Afwijkende verdeling huwelijksgoederengemeenschap

03 oktober 2013

Wanneer mensen die in gemeenschap van goederen gehuwd zijn gaan scheiden, dient de gemeenschap van goederen verdeeld te worden. In beginsel zal dat een verdeling bij helfte inhouden. Onlangs is door de Hoge Raad nogmaals bevestigd dat slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden een andere verdeling plaats kan vinden.

De onderhoudsplicht voor de stiefouder

22 juli 2013

Financiële verantwoordelijkheid voor de kinderen van uw nieuwe partner

Volgens de wet is de stiefouder gedurende zijn[1] huwelijk of geregistreerd partnerschap onderhoudsplichtig ten aanzien van de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerd partner.

De gevolgen van de nieuwe richtlijn kinderalimentatie

11 april 2013

In de vorige nieuwsbrief werd al melding gemaakt van het feit dat de normen voor het berekenen van kinderalimentatie zouden gaan wijzigen. Per 1 april 2013 is de wijziging volledig doorgevoerd. In hoeverre de nieuwe richtlijn voor u tot een gunstiger resultaat zal leiden dan onder de oude normen, is echter niet in zijn algemeenheid te beantwoorden. Dat is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval.

Naamswijziging kind na (echt)scheiding

25 februari 2013

Bij de geboorte van hun kind kiezen de ouders de achternaam van hun kind. Als de ouders vervolgens echter uit elkaar gaan, dan kan het voorkomen dat op enig moment bij de verzorgende ouder en/of het kind de wens ontstaat om niet langer de achternaam van de andere ouder te dragen, met name in situaties waarin er geen of zeer beperkt contact is met deze ouder. Vaak bestaat dan de wens de achternaam van het kind te wijzigen in die van de verzorgende ouder.

Nieuwe normen berekening kinderalimentatie

10 januari 2013

Met ingang van 1 januari 2013 en 1 april 2013 wijzigen de normen voor het berekenen van kinderalimentatie vanwege veranderde regelgeving en de wens om de huidige complexe methode te vereenvoudigen. Hoewel de alimentatie nog steeds zal worden bepaald door op basis van het netto gezinsinkomen eerst vast te stellen wat een kind kost (de behoefte) en vervolgens te bepalen welk aandeel iedere ouder in deze kosten moet dragen (de draagkracht), vindt er toch een aantal belangrijke wijzigingen plaats.

Alimentatieverplichting kan eindigen door onterechte beschuldigingen van ex

03 oktober 2012

Nadat een huwelijk ontbonden is, blijven ex-echtgenoten in beginsel verplicht om elkaar te onderhouden. Deze partneralimentatie is onder meer gebaseerd op een ‘lotsverbondenheid’ die ontstaan is door het huwelijk en die daarna nog zou moeten doorwerken. Het kan echter voorkomen dat iemand zich zo kwetsend gedraagt tegenover de alimentatieplichtige dat niet langer sprake is van een dergelijke lotsverbondenheid en dat betaling van alimentatie moreel niet meer kan worden gevergd.

De rechten van ongehuwde ouders

21 september 2012

Het aantal ongehuwd samenwonende ouders is fors toegenomen. Maar waar dien je als (aanstaande) niet gehuwde ouder op te letten?

Nieuw huwelijksvermogensrecht

04 mei 2012

Op 1 januari 2012 is een aantal belangrijke wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht in werking getreden.

Kinderalimentatie en schuldsanering – de Hoge Raad heeft beslist

19 december 2011

Wanneer bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn, komt aan de orde of de niet verzorgende partner kinderalimentatie moet betalen. In de regel zal dat zo zijn. De hoogte daarvan wordt vastgesteld aan de hand van de draagkracht van degene die moet betalen. Veelal is dat de man. Als de situatie in de loop der tijd verandert, dan kan de alimentatie worden bijgesteld. Zeker wanneer de man minder inkomen heeft of financieel in zwaar weer komt, kan dat aan de orde zijn.

Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

15 november 2011

Op 1 januari 2012 treedt de nieuwe regeling “Aanpassing gemeenschap van goederen” in werking. Het oorspronkelijk wetsvoorstel zoals dat in 2003 bij de Tweede Kamer is ingediend zou in de richting gaan van een beperkte huwelijksgemeenschap. In een dergelijke gemeenschap worden alleen goederen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen of aangegaan, gezamenlijk. Uiteindelijk is het wetsvoorstel echter drastisch gewijzigd waardoor de algehele huwelijksgoederengemeenschap – zoals deze nu ook al geldt – toch het uitgangspunt blijft.

De echtscheidingsprocedure in hoofdlijnen

10 november 2011

Als u eenmaal heeft besloten dat u wilt gaan scheiden, dient u de hulp van een advocaat in te schakelen. Het is namelijk niet mogelijk om zelf een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. Mocht er nog sprake zijn van een redelijke verstandhouding, dan kunt u ervoor kiezen een gezamenlijke advocaat in de arm te nemen en een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in te dienen.